Clwb Bisgedi Betws cymeradwyaeth mewn gwobrau cenedlaethol

Clwb Bisgedi Betws cymeradwyaeth mewn gwobrau cenedlaethol

Clwb Bisgedi Cymuned Addysg Gynnar Betws yn cael cymeradwyaeth uchel mewn gwobrau cenedlaethol

Mae grŵp cymunedol sy’n cefnogi teuluoedd lleol sy’n cael ei redeg gan Gymuned Addysg Gynnar (CAG) Betws a phartneriaid wedi cael cydnabyddiaeth am arfer da yng Ngwobrau Tai Cymru Sefydliad Tai Siartredig Cymru 2022.

Y Clwb Bisgedi, sydd yn grŵp wythnosol anffurfiol lle gall rhieni gyfarfod a thrafod unrhyw faterion y gallent fod angen cymorth gyda nhw, oedd un o’r prosiectau a amlygwyd yn nghymeradwyaeth Tai Unedig Cymru yn y Wobr Cefnogi Cymunedau.

Mae prosiect Teuluoedd sy’n Gweithio Tai Unedig Cymru yn cefnogi’r Clwb Bisgedi mewn partneriaeth ag Achub y Plant Cymru, ysgolion cynradd a grwpiau cymunedol yn ardal Betws o Gasnewydd, De Cymru.

Mae’r clwb, sy’n cyfarfod am foreau coffi, yn darparu man diogel i bobl ddatblygu perthynas a chysylltiadau yn y gymuned, sydd yn ei dro yn helpu i wella iechyd a lles meddwl.

Mae’n rhan allweddol o’r gwaith sydd yn cael ei wneud gan CAG Betws i ddod â theuluoedd a sefydliadau lleol ynghyd i sicrhau bod plant yn Betws yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i ffynnu, dysgu a chael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Dywedodd Jonathan Conway, Gweithiwr Ymgysylltu Teuluoedd, Tai Unedig Cymru, “Rwy’n credu bod y Clwb Bisgedi yn enghraifft ragorol o’r hyn y gellir ei wneud wrth weithio gyda chymunedau i roi’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt ac ar y cyd â nhw. Mae’n wych gweld hyder cynyddol aelodau’r gymuned a’u parodrwydd i gefnogi ei gilydd. Unwaith y bydd yn wirioneddol gynaliadwy, bydd yn waddol i’r gymuned.”

Mae’r Clwb Bisgedi yn rhoi cyfle i wasanaethau lleol fel cymdeithasau tai fel Tai Unedig Cymru, ymwelwyr iechyd a swyddogion gwybodaeth i deuluoedd roi cyngor i rieni a’u plant yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant ymarferol fel sut i ysgrifennu CV, dysgu sgiliau digidol neu wneud i fwyd iach fynd ymhellach ar gyllideb.

Mae hefyd yn cynorthwyo teuluoedd i oresgyn ynysu trwy ddatblygu rhwydwaith cymorth a gwella hyder aelodau.

Dywedodd Emma Young, sy’n mynychu’r Clwb Bisgedi, “Mae fy iechyd meddwl wedi gwella, am nad oeddwn yn adnabod unrhyw un yn Betws, am nad wyf yn dod o’r ardal hon. Mae wedi rhoi rhwydwaith cymorth i mi ac wedi helpu fy hyder i ddychwelyd. Mae gwneud cyrsiau i’m helpu i gael cyflogaeth wedi bod o gymorth mawr hefyd.”

Dywedodd Kerstin Nott, Swyddog Prosiect CAG Betws, sy’n rhedeg y Clwb Bisgedi, ei bod wrth ei bodd bod y prosiect pwysig hwn sydd yn dod â sefydliadau a theuluoedd ynghyd i ganfod atebion a gwelliannau, wedi cael ei gydnabod ar lwyfan cenedlaethol.

Dywedodd; “Rydym yn gwybod bod y Clwb Bisgedi’n gwneud gwahaniaeth. Mae cymunedau yn gydnerth, yn arbennig pan fydd pobl yn dod ynghyd a chyda chymorth ein partneriaid a gwasanaethau lleol, gallwn sicrhau bod eu lleisiau yn creu newid.

“I ddyfynnu un o’r rhieni ar ôl sesiwn gyda’n tîm: “Rydym nawr yn teimlo ein bod yn cael ein clywed.”

Mae Gwobr Cefnogi Cymunedau Tai Cymru yn dathlu prosiectau sydd wedi mynd y tu hwnt i gefnogi eu cymunedau yn y cyfnod anodd hwn.

*Gallwch ddarllen mwy am wobr cymeradwyaeth uchel Tai Unedig Cymru yng Nghompendiwm Arfer Da 2022 Gwobrau Tai Cymru ac am fwy o wybodaeth am brosiect Cymuned Addysg Gynnar Betws, ewch i http://bettwselcwelsh.org

O COVID I GOSTAU BYW

O COVID I GOSTAU BYW

O COVID I GOSTAU BYW YMCHWIL NEWYDD YN AMLYGU HERIAU PARHAOL SY’N WYNEBU TEULUOEDD YNG NGHYMRU

Mae gwir raddfa’r heriau sydd wedi wynebu teuluoedd yng Nghymru dros y misoedd a’r blynyddoedd diwethaf wedi eu hamlinellu mewn adroddiad gan Achub y Plant.

Mae ‘O Covid-19 i Gostau Byw: 18 mis o ddarparu Grantiau’r Blynyddoedd Cynnar i Deuluoedd yng Nghymru yn amlygu rhai o’r prif broblemau y mae teuluoedd yn eu profi a sut y gallent gyfuno i wneud bywyd o ddydd i ddydd yn fwy cymhleth a heriol.

Mae tlodi ar gynnydd ar draws y DU a Chymru sydd â’r lefel uchaf o dlodi o’i chymharu â’r holl wledydd eraill, gyda bron 1 mewn 3 o blant yn tyfu i fyny yn ei afael. Mae trasiedi gynyddol tlodi plant yn y DU wedi cael ei dwysáu gan bandemig COVID-19 a’r argyfwng costau byw. Mae wedi gadael y plant mwyaf bregus a’u teuluoedd yn wynebu caledi cynyddol.

Trwy weithio gyda phartneriaid mewn cymunedau lleol gydol cyfnod pandemig a’r cyfnodau clo dilynol, fe wnaeth Achub y Plant ddosbarthu grantiau brys i deuluoedd ar draws y DU. Roedd y grantiau yma yn eu galluogi i gael pethau fel gwelyau, cadeiriau uchel, pramiau ac eitemau hanfodol eraill i’r cartref. Roeddent hefyd yn cynnwys adnoddau dysgu fel llyfrau, teganau, gweithgareddau addysgol, a thalebau i’w gwario ar fwyd ac eitemau hanfodol fel dillad.

Yn anffodus, ni chafodd yr angen yma am gymorth materol ei ddiwallu pan ddaeth y cyfnod clo i ben. Mae’r argyfwng costau byw yn golygu bod teuluoedd ar draws Cymru wedi parhau i gael anawsterau yn fforddio’r eitemau a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i helpu eu plant i ffynnu.  Dyma pam fod Achub y Plant wedi parhau i weithio gyda phartneriaid i ddarparu cymorth i deuluoedd trwy Grantiau’r Blynyddoedd Cynnar gan gyrraedd dros 1500 o blant yn byw ar 775 o aelwydydd dros y deunaw mis diwethaf.

Yn yr adroddiad byr yma rydym yn amlinellu canfyddiadau yn egluro pam fod ar deuluoedd angen y Grantiau’r Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru dros y 18 mis diwethaf. Mae’n dangos mai’r mater mwyaf amlwg oedd Covid-19 a’r cyfnodau clo cysylltiedig. Yn yr un modd, yr argyfwng costau byw sydd wedi cynyddu ers y pandemig, yw’r ail fater mwyaf amlwg wnaeth effeithio ar deuluoedd. Mae pob un o’r digwyddiadau cymdeithasol ac economaidd enfawr hyn yn sefyll ar y cyd ag amrywiaeth o heriau eraill y mae teuluoedd yn eu hwynebu, fel materion gyda budd-daliadau, costau sy’n gysylltiedig gyda babi newydd, anableddau a phroblemau iechyd, dod i Gymru fel ffoadur neu geisiwr lloches, a materion tai, yn cynnwys digartrefedd a goroesi cam-drin domestig.

Meddai Melanie Simmonds, pennaeth Achub y Plant Cymru: “Cyn gynted ag y dechreuodd effaith uniongyrchol pandemig Covid-19 lacio, daeth yr argyfwng costau byw i’r amlwg gan adael y plant mwyaf bregus a’u teuluoedd yn wynebu caledi cynyddol.

“Mae’r cymorth a ddarperir trwy Grantiau’r Blynyddoedd Cynnar yn rhoi rhywfaint o ryddhad i deuluoedd, gan eu helpu i fodloni eu hanghenion materol a chefnogi addysg eu plant. Mae’r cymorth a ddarperir gan ein partneriaid cymunedol lleol yn mynd ymhellach i gefnogi teuluoedd trwy’r amrywiaeth o heriau y maent yn eu hwynebu. Fodd bynnag, dim ond i ryw fan y gall y cymorth hwn fynd; mae angen digon o arian ar blant a’u teuluoedd nid yn unig i oroesi, ond i ffynnu.”

Mae’r elusen gymunedol Action in Caerau & Ely (ACE) yng Nghaerdydd yn cefnogi trigolion gyda sesiynau galw-i-mewn, siop deganau sy’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, pantri fwyd, man cynnes, caffi a gardd gymunedol. Mae ACE hefyd yn un o brif bartneriaid Achub y Plant sy’n dosbarthu’r  Grantiau Blynyddoedd Cynnar.

Meddai Nerys Sheehan, Cydlynydd Cefnogaeth Gymunedol Action in Caerau & Ely: “Ers y pandemig rydym wedi gweld cynnydd aruthrol yn y nifer o bobl sy’n dod atom eisiau help ac erbyn hyn mae gennym ryw hanner cant o bobl yn dod drwy’r drws yn wythnosol. Dydi pobl ddim yn gwybod lle i droi ac yn canfod eu hunain mewn sefyllfa argyfyngus heb allu fforddio bwyd a thanwydd. Mae’r math yma o grant yn gallu gwneud gwahaniaeth i gymaint o bobl ond dim ond hyn a hyn allwn ni ei wneud. Rwy’n poeni am y misoedd i ddod a sut y mae hyn i gyd yn mynd i effeithio’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas. Mae pethau’n mynd i waethygu.”

Ychwanegodd mam sengl o Gasnewydd a dderbyniodd un o’r grantiau yn ddiweddar: “Rwy’n mynd i ddefnyddio fy nhaleb i stocio i fyny ar fwyd – lot o duniau i gael ni drwy hyn i gyd –  oherwydd dwi’n wirioneddol stryglan i brynu yr hyn ‘ry’n ni ei angen.  Rydw i hefyd yn mynd i brynu anrhegion Nadolig i’m merch fach. Dydw i ddim yn gwybod be fyddwn ni wedi ei wneud heb y grant yma.”

Mae Melanie Simmonds yn teimlo’n gryf y dylid troi rhethreg yn weithred i wneud yn siŵr nad oes yr un plentyn yn colli allan. Meddai: “Mae Llywodraeth y DU yn eu datganiad diweddar wedi cymryd camau i leihau’r boen a’r pryder ar deuluoedd sydd wedi eu gorfodi hyd yma i fyd heb anghenion sylfaenol ac wedi gorfod mynd i ddyled. Mae cynyddu’r cap budd-daliadau i gyfateb gyda chwyddiant yn arwyddocaol. Ond rydym yn credu bod angen £10 yn ychwanegol y mis i’r elfen blant o’r Credyd Cynhwysol i roi cymorth i deuluoedd yn y tymor-hir ynghyd â mynd i’r afael gyda chostau gofal plant a chyfleon gwaith cynaliadwy.

“Mae hefyd angen i ni wneud yn siŵr nad yw’r toriadau i gyllideb Llywodraeth Cymru yn mynd i effeithio at deuluoedd sydd angen cael mynediad i wasanaethau cyhoeddus angenrheidiol.”

Nodiadau i Olygyddion:

Cliciwch yma am gopi o’r adroddiad

Ymateb Achub y Plant Cymru i Ddatganiad Cyllideb yr Hydref Llywodraeth y DU

Ymateb Achub y Plant Cymru i Ddatganiad Cyllideb yr Hydref Llywodraeth y DU

MAE LLYWODRAETH Y DU WEDI CYMRYD CAMAU I LEIHAU’R BOEN I DEULUOEDD OND MAE AMSEROEDD CALED DAL AR Y GORWEL

Meddai Melanie Simmonds, Pennaeth Achub y Plant Cymru: “Rydym wedi ein calonogi heddiw gan gefnogaeth y Canghellor i blant a theuluoedd wrth i rieni wynebu’r amodau economaidd caletaf iddynt erioed eu gweld. Mae pawb yn dioddef ar hyn o bryd, ond o weld bod cyllideb ar gyfer budd-daliadau yn cynyddu o dros 10% a’r Cyflog Byw Cenedlaethol o dros 9%, dylai hyn rhoi rhywfaint o obaith i’r dyfodol.

“Rydym yn falch o weld budd-daliadau a’r cap ar fudd-daliadau yn codi gyda chwyddiant. Bydd y cynnydd i’r taliad Credyd Cynhwysol yn allweddol i’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd dal deupen llinyn ynghyd oherwydd yr argyfwng costau byw. Er byddai wedi bod yn fuddiol i gyflwyno hyn yn gynt yn hytrach na gwneud i bobl aros tan Ebrill 2023.  

“Mae cynyddu’r cap budd-daliadau i gyfateb gyda chwyddiant yn arwyddocaol. Mae’r cap yma yn annheg ac yn rhwystro dros 100,000 o aelwydydd ar draws y DU gyda phlant rhag cael mynediad llawn i’r hyn sy’n ddyledus iddynt. Rydym yn gobeithio mai dyma fydd y cam gyntaf tuag at gael gwared â’r cap yn llwyr.

“Mae cyhoeddiad y Canghellor na fydd biliau ynni yn mynd yn fwy na £3000, ynghyd â chymorth o £900 yn ychwanegol fel taliad costau byw i’r rhai ar fudd-daliadau yn mynd i helpu pobl. Eto, rydym yn pryderu unwaith eto nad yw’r taliadau un-tro yma yn cymryd maint y teulu i ystyriaeth, sy’n golygu y bydd rhai plant yn colli allan. Rydym yn credu bod angen £10 yn ychwanegol y mis i’r elfen blant o’r Credyd Cynhwysol i roi cymorth i deuluoedd yn y tymor-hir.

“Mae rhieni rydym yn gweithio gyda hwy hefyd yn poeni nad yw’r cymorth cywir ar gael i’w helpu i fynd yn ôl i’r gwaith. Mae cost aruthrol gofal plant yn un o’r rhwystrau mwyaf i ganfod gwaith ac ni chafodd hyn ei grybwyll gan y Canghellor. Gyda  41% o’r rhai sy’n derbyn Credyd Cynhwysol ar draws y DU eisoes mewn gwaith, dyw holi 600,000 o bobl yn ychwanegol i gwrdd gyda hyfforddwr y gweithle ddim yn flaenoriaeth synhwyrol ac mae pryder erbyn hyn am sancsiynau newydd.

“Gallwn weld fod Llywodraeth y DU wedi cymryd camau i leihau’r boen a’r pryder ar deuluoedd sydd wedi eu gorfodi hyd yma i fyd heb anghenion sylfaenol ac wedi gorfod mynd i ddyled. Ond dylai hyn fod y cam cyntaf o nifer tuag at droi’r rhethreg yn weithred a sicrhau nad oes yr un plentyn yn colli allan oherwydd y twll mawr y mae biliau a chostau bwyd yn ei greu ym mhocedi teuluoedd.”

Mwy na choffi a bisgedi

Mwy na choffi a bisgedi

“Mae’n lle i fynd i gael cymorth pan mae ei angen go iawn.”

“Mae wedi rhoi mwy o hyder i mi nag oedd gennyf dros y blynyddoedd diweddar trwy ddatblygu cyfeillgarwch a gwneud i mi fynd allan o’r tŷ, mae fy iechyd meddwl wedi gwella’n sylweddol.”

“I fy merch fach, dyma ei chyfle hi i chwarae gyda’i ffrindiau mewn amgylchedd diogel ac mae gwybod ei bod yn hapus yn rhoi hapusrwydd a thawelwch meddwl i fi.” 

Dyma rai o’r sylwadau gan rieni sydd yn cymryd rhan mewn boreau coffi sydd yn cael eu cynnal gan Gymuned Addysg Gynnar (CAG) Betws mewn partneriaeth ag ysgolion cynradd a grwpiau cymunedol yn yr ardal.

Sefydlwyd y boreau coffi, a elwir yn Glwb Bisgedi, flwyddyn yn ôl fel grŵp wythnosol anffurfiol lle gall rhieni gwrdd, cymdeithasu a thrafod unrhyw faterion y gallent fod angen cymorth gyda nhw. Mae hefyd yn rhoi lle diogel i bobl ffurfio perthynas a chreu cysylltiadau yn y gymuned, sydd yn ei dro yn helpu i wella iechyd a lles meddwl.

Mae’n rhan allweddol o’r gwaith sydd yn cael ei wneud gan CAG Betws, gyda chymorth Achub y Plant Cymru, gyda’r nod o ddod â theuluoedd a sefydliadau lleol ynghyd i sicrhau bod plant yn Betws yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i ffynnu, dysgu a chael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Dywedodd Kerstin Nott, Swyddog Prosiect CAG Betws, sydd yn rhedeg y Clwb Bisgedi, “Mae’r Clwb Bisgedi yn gyfle i rieni – gyda’u plant neu hebddynt – ddod ynghyd i sgwrsio, cefnogi ei gilydd a gofyn am gymorth os ydynt ei angen.”

“Yn ystod y sesiynau, rydym yn rhannu awgrymiadau hwyliog am y ffordd y gallant chwarae gyda’u plant, yn ogystal â’u cyfeirio at gymorth gan brosiectau eraill sydd yn cael eu harwain gan y gymuned, fel banciau bwyd lleol a gwasanaethau gwybodaeth i deuluoedd am ofal plant a budd-daliadau.”

“Gall gwrando ar rai o’r straeon y maent yn barod i’w rhannu am eu bywydau, fel cael anhawster gyda’r argyfwng costau byw neu boeni am gael cymorth i helpu eu plant, fod yn anodd i’w clywed, ond trwy rannu’r pryderon hyn mae’n golygu y gallwn wneud ein gorau i roi’r cymorth sydd ei angen arnynt ac mae’r grŵp yn darparu dealltwriaeth a chefnogaeth emosiynol hefyd.”

Mae’r Clwb Bisgedi yn gyfle i wasanaethau lleol fel cymdeithasau tai, ymwelwyr iechyd a swyddogion gwybodaeth i deuluoedd fynychu a rhoi cyngor a chymorth i rieni a’u plant.

Mae hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ymarferol i helpu teuluoedd, fel sut i ysgrifennu CV, dysgu sgiliau digidol neu wneud i fwyd iach fynd ymhellach ar gyllideb.

Mae pedwar clwb ar gael bob wythnos;

  • Bettws in Bloom, Lambourne Way, Dydd Llun 9.30am – 11.30am
  • Ysgol Gynradd Millbrook, Parret Road, Dydd Mawrth 9.25am – 10.15am
  • Ysgol Gynradd Monnow, Darent Close, Dydd Mercher 9.15am – 10.15am
  • Ysgol Gymraeg Ifor Hael, Clos Meon, Dydd Iau 9.15am – 10.15am

Mae teuluoedd sy’n mynychu’r clybiau’n aml yn awgrymu gweithgareddau a gwybodaeth fyddai’n ddefnyddiol iddynt.

I lawer, fel Emma, sy’n mynychu’r grŵp yn rheolaidd, mae’n cynnig cymorth a lle i wneud ffrindiau iddi hi a’i merch.

Dywedodd, “Mae’r Clwb Bisgedi’n golygu cryn dipyn i mi, am ei fod yn lle i fynd i gael sgwrs ac uniaethu â rhieni eraill.  Nid wyf yn dod o Betws, felly cyn y Clwb Bisgedi, nid oeddwn yn adnabod unrhyw un ac yn teimlo’n ynysig iawn. Nawr bod y Clwb Bisgedi yn fy mywyd, rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd ac nid wyf yn teimlo mor ynysig ag oeddwn i.”

Ychwanegodd Kerstin; “Rydym yn gwybod bod y Clwb Bisgedi’n gwneud gwahaniaeth. Mae cymunedau’n gryf iawn, yn arbennig pan fydd pobl yn dod ynghyd a chyda chefnogaeth ein partneriaid a gwasanaethau lleol, gallwn sicrhau bod eu lleisiau yn creu newid.

“I ddyfynnu un o’r rhieni ar ôl sesiwn gyda’n tîm: “Rydym yn teimlo ein bod yn cael ein clywed nawr.” 

*Am fwy o wybodaeth am brosiect Cymuned Addysg Gynnar Betws, ewch i https://bettwselc.org.uk/

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Alison Watkins – Achub y Plant Cymru ar info@alisonwatkinscommunications.com neu 07854 386054.

Nodiadau i Olygyddion:

Rhaglen Cymuned Addysg Gynnar yn Betws

  • Ystâd dai a ward Betws yng Nghasnewydd yw un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru lle mae’r gyfradd dlodi ar 42%. Mae hyn yn golygu bod llawer o blant sydd yn byw yn Betws yn wynebu anfanteision o’u cymharu â’u cyfoedion ar draws Cymru, sy’n cael effaith negyddol ar blant ar draws amrywiaeth o feysydd fel iechyd, lles, addysg a rhagolygon bywyd yn y dyfodol.
  • Nod rhaglen Cymunedau Addysg Gynnar Achub y Plant yn Betws yw gwella canlyniadau addysg gynnar ar gyfer plant yn yr ardal ac mae wedi ymgysylltu dros 80 o randdeiliaid, yn cynnwys tair ysgol gynradd leol, Ysgol Gynradd Monnow, Ysgol Gynradd Millbrook ac Ysgol Gymraeg Ifor Hael; rhieni a phlant, Cyngor Dinas Casnewydd, Llywodraeth Cymru, ymwelwyr iechyd, yr heddlu, tîm troseddwyr ifanc a chymdeithasau tai.

Achub y Plant yng Nghymru

Mae Achub y Plant yn gweithio yng Nghymru ac ar draws y byd i roi dechrau iach mewn bywyd i blant, a’r cyfle i ddysgu a bod yn ddiogel.

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith yng Nghymru ewch i: www.savethechildren.org.uk/wales

Dysgu oddi wrth CAG Betws yn llywio prosiect ar draws y DU i fynd i’r afael â thlodi

Dysgu oddi wrth CAG Betws yn llywio prosiect ar draws y DU i fynd i’r afael â thlodi

Mae gwaith sydd yn cael ei wneud yng Nghymuned Addysg Gynnar (CAG) Betws, i archwilio’r ffordd y gall dod â gwasanaethau, gweithwyr proffesiynol a theuluoedd ynghyd i newid y ffordd y caiff plant sydd yn byw o dan amodau niweidiol eu cynorthwyo i ddysgu a datblygu, yn llywio prosiect cenedlaethol newydd i fynd i’r afael â thlodi.

Cyflwynodd Achub y Plant Cymru a’r elusen iechyd meddwl Platfform CAG Betws fel enghraifft o arfer da mewn ymateb i alwad ar gyfer dysgu a syniadau gan felin drafod annibynnol, New Local a Sefydliad Joseph Rowntree (JRF), elusen newid cymdeithasol.

Mae’r argyfwng costau byw wedi cynyddu’r angen i ailfeddwl y ffordd y gall gwasanaethau leddfu effaith tlodi ac atal pobl rhag syrthio i’r caledi dyfnaf.

Fel rhan o brosiect ar draws y DU, mae New Local a JRF yn ymchwilio i ddulliau lleol o fynd i’r afael â’r heriau hyn ac maent wedi dewis CAG Betws i helpu i lywio ei ganfyddiadau.

Mae ganddynt ddiddordeb arbennig yn y ffordd gydweithredol o weithio – sy’n allweddol i raglen Cymunedau Addysg Gynnar Achub y Plant – sydd yn dod â gwasanaethau a phobl ynghyd i ddeall anghenion y gymuned a rhoi’r cymorth sydd ei angen i sicrhau y gall plant sydd yn byw mewn tlodi ddysgu a ffynnu.

Bydd yr hyn a ddysgwyd o achlysur lansio prosiect Embrace yn ddiweddar, sy’n defnyddio dweud straeon i ddeall profiadau bywyd ac anghenion teuluoedd yn Betws a chanfod ffyrdd o wella lles a chadernid cymunedau, yn cael ei rannu hefyd.

Dywedodd Rebecca Thomas, Arweinydd CAG Betws, Achub y Plant Cymru, “Rydym yn falch iawn y gall ein gwaith yn CAG Betws gyfrannu at y gyfnewidfa ddysgu hon ac y gallwn rannu ein profiadau gyda’r prosiect cenedlaethol hwn. Mae cymaint o waith da yn digwydd ar draws y DU er gwaetha’r cyfnod sydd yn heriol i bawb.

“Mae gweithio’n agos gyda theuluoedd a gwasanaethau lleol fel addysg gynnar, cymorth i deuluoedd ac iechyd a gofal cymdeithasol, yn ganolog i’n dull o weithio er mwyn cyrraedd gwraidd achosion tlodi difrifol i blant.

“Mae hyn yn golygu gweithio mewn partneriaeth i wella cyfleoedd bywyd plant trwy fynd i’r afael â’r ffordd y mae pobl yn gweithio ar draws cymuned a’r hyn sydd yn digwydd o dan yr wyneb.

“Gwyddom gyda’r cymorth iawn, y gall pob plentyn ffynnu – ond weithiau mae angen i ni roi hwb i’r ‘system’ i weithio’n well. Mae’n amser archwilio’r hyn sydd ei angen ar blant a theuluoedd heddiw a sut i ailddylunio ein dull a’n gwasanaethau i’w helpu yn well.”

Bydd gwaith CAG Betws a phrosiect Embrace nawr yn cael ei ddefnyddio i lywio canfyddiadau prosiect ar draws y DU o’r enw ‘Designing Out Deep Poverty and Destitution’ sydd â’r nod o ddangos yr hyn y gellir ei wneud yn ymarferol i wneud gwahaniaeth.

Bydd hyn yn cynnwys Achub y Plant Cymru yn cymryd rhan mewn gweithdy yn nes ymlaen yn y mis i;

  • Rannu profiad a mewnwelediad ar fathau gwahanol o ymatebion lleol i dlodi yn cynnwys cymorth, ataliaeth a gweithredu sy’n cael ei arwain gan gymunedau
  • Archwilio’r ffordd y gallai’r mathau gwahanol hyn o ymateb lleol, gyda’i gilydd, gael effaith ehangach mewn lle
  • Adlewyrchu ar ymarfer a dysgu presennol ac ystyried beth allai fod yn bosibl yn y dyfodol

Bydd New Local a Sefydliad Joseph Rowntree wedyn yn cyhoeddi adroddiad yn rhannu’r hyn sydd wedi cael ei ddysgu o’r prosiect a’r ffordd y mae hyn yn cysylltu â pholisi a thrafodaeth genedlaethol.

I ganfod mwy am y prosiect ewch i Designing out deep poverty and destitution – New Local

Gwyliwch fideo animeiddiedig Cymuned Addysg Gynnar Betws yma https://bettwselc.org.uk/what-is-an-early-learning-community/