Dysgu oddi wrth CAG Betws yn llywio prosiect ar draws y DU i fynd i’r afael â thlodi

Dysgu oddi wrth CAG Betws yn llywio prosiect ar draws y DU i fynd i’r afael â thlodi

Mae gwaith sydd yn cael ei wneud yng Nghymuned Addysg Gynnar (CAG) Betws, i archwilio’r ffordd y gall dod â gwasanaethau, gweithwyr proffesiynol a theuluoedd ynghyd i newid y ffordd y caiff plant sydd yn byw o dan amodau niweidiol eu cynorthwyo i ddysgu a datblygu, yn llywio prosiect cenedlaethol newydd i fynd i’r afael â thlodi.

Cyflwynodd Achub y Plant Cymru a’r elusen iechyd meddwl Platfform CAG Betws fel enghraifft o arfer da mewn ymateb i alwad ar gyfer dysgu a syniadau gan felin drafod annibynnol, New Local a Sefydliad Joseph Rowntree (JRF), elusen newid cymdeithasol.

Mae’r argyfwng costau byw wedi cynyddu’r angen i ailfeddwl y ffordd y gall gwasanaethau leddfu effaith tlodi ac atal pobl rhag syrthio i’r caledi dyfnaf.

Fel rhan o brosiect ar draws y DU, mae New Local a JRF yn ymchwilio i ddulliau lleol o fynd i’r afael â’r heriau hyn ac maent wedi dewis CAG Betws i helpu i lywio ei ganfyddiadau.

Mae ganddynt ddiddordeb arbennig yn y ffordd gydweithredol o weithio – sy’n allweddol i raglen Cymunedau Addysg Gynnar Achub y Plant – sydd yn dod â gwasanaethau a phobl ynghyd i ddeall anghenion y gymuned a rhoi’r cymorth sydd ei angen i sicrhau y gall plant sydd yn byw mewn tlodi ddysgu a ffynnu.

Bydd yr hyn a ddysgwyd o achlysur lansio prosiect Embrace yn ddiweddar, sy’n defnyddio dweud straeon i ddeall profiadau bywyd ac anghenion teuluoedd yn Betws a chanfod ffyrdd o wella lles a chadernid cymunedau, yn cael ei rannu hefyd.

Dywedodd Rebecca Thomas, Arweinydd CAG Betws, Achub y Plant Cymru, “Rydym yn falch iawn y gall ein gwaith yn CAG Betws gyfrannu at y gyfnewidfa ddysgu hon ac y gallwn rannu ein profiadau gyda’r prosiect cenedlaethol hwn. Mae cymaint o waith da yn digwydd ar draws y DU er gwaetha’r cyfnod sydd yn heriol i bawb.

“Mae gweithio’n agos gyda theuluoedd a gwasanaethau lleol fel addysg gynnar, cymorth i deuluoedd ac iechyd a gofal cymdeithasol, yn ganolog i’n dull o weithio er mwyn cyrraedd gwraidd achosion tlodi difrifol i blant.

“Mae hyn yn golygu gweithio mewn partneriaeth i wella cyfleoedd bywyd plant trwy fynd i’r afael â’r ffordd y mae pobl yn gweithio ar draws cymuned a’r hyn sydd yn digwydd o dan yr wyneb.

“Gwyddom gyda’r cymorth iawn, y gall pob plentyn ffynnu – ond weithiau mae angen i ni roi hwb i’r ‘system’ i weithio’n well. Mae’n amser archwilio’r hyn sydd ei angen ar blant a theuluoedd heddiw a sut i ailddylunio ein dull a’n gwasanaethau i’w helpu yn well.”

Bydd gwaith CAG Betws a phrosiect Embrace nawr yn cael ei ddefnyddio i lywio canfyddiadau prosiect ar draws y DU o’r enw ‘Designing Out Deep Poverty and Destitution’ sydd â’r nod o ddangos yr hyn y gellir ei wneud yn ymarferol i wneud gwahaniaeth.

Bydd hyn yn cynnwys Achub y Plant Cymru yn cymryd rhan mewn gweithdy yn nes ymlaen yn y mis i;

  • Rannu profiad a mewnwelediad ar fathau gwahanol o ymatebion lleol i dlodi yn cynnwys cymorth, ataliaeth a gweithredu sy’n cael ei arwain gan gymunedau
  • Archwilio’r ffordd y gallai’r mathau gwahanol hyn o ymateb lleol, gyda’i gilydd, gael effaith ehangach mewn lle
  • Adlewyrchu ar ymarfer a dysgu presennol ac ystyried beth allai fod yn bosibl yn y dyfodol

Bydd New Local a Sefydliad Joseph Rowntree wedyn yn cyhoeddi adroddiad yn rhannu’r hyn sydd wedi cael ei ddysgu o’r prosiect a’r ffordd y mae hyn yn cysylltu â pholisi a thrafodaeth genedlaethol.

I ganfod mwy am y prosiect ewch i Designing out deep poverty and destitution – New Local

Gwyliwch fideo animeiddiedig Cymuned Addysg Gynnar Betws yma https://bettwselc.org.uk/what-is-an-early-learning-community/

Prosiect Cymuned Addysg Gynnar Betws yn cael ei gynnwys yn y cylchgrawn Clinical Psychology Forum

Prosiect Cymuned Addysg Gynnar Betws yn cael ei gynnwys yn y cylchgrawn Clinical Psychology Forum

Mae gwaith i wella iechyd a lles meddwl plant a theuluoedd yn Betws wedi cael ei gyhoeddi yn rhifyn y mis yma o’r cylchgrawn Clinical Psychology Forum.

Mae’r erthygl yn canolbwyntio ar y gwaith cydweithredol rhwng Achub y Plant Cymru, yr elusen iechyd meddwl Platfform a theuluoedd yn Betws, i wella lles cymunedol, creu cysylltiadau a chymorth, a gwella canlyniadau addysg gynnar ar gyfer plant o’u genedigaeth hyd at saith oed.

Mae’n datblygu ac yn rhannu’r dystiolaeth sydd wedi helpu i lunio ymagwedd Cymuned Addysg Gynnar (CAG) Betws, sydd yn rhan o raglen Cymunedau Addysg Gynnar Achub y Plant, sydd yn dod â sefydliadau lleol ynghyd i sicrhau bod plant yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i ffynnu, dysgu a chyflawni eu potensial.

Mae ‘Unlocking the system: Place-based ways of working with children, their families and a neighbourhood psychologist in Bettws, Wales’ yn amlygu’r effaith y mae amodau byw niweidiol, yn cynnwys amddifadedd, diffyg cyfle a thrawma’n eu cael ar iechyd meddwl a chanlyniadau dysgu, yn arbennig yn ystod y 1,000 o ddiwrnodau cyntaf ym mywyd plentyn.

Mae tystiolaeth hefyd yn dangos bod llawer o blant sydd yn byw mewn tlodi yn methu mynd i apwyntiadau ysbyty neu gael cymorth oherwydd y straen emosiynol, ariannol neu gymdeithasol ychwanegol y mae’n ei roi ar deuluoedd.

Mae’r erthygl yn esbonio’n fanwl sut mae CAG Betws yn gweithio gyda theuluoedd i ddeall yn well sut i gefnogi cymunedau a sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Dywdodd Dr Jen Daffin, Seicolegydd Clinigol Cymunedol, Platfform, yn yr erthygl “Gwyddom fod angen i ni ganolbwyntio ar y blynyddoedd cynnar oherwydd gall profiadau mor niweidiol yn ystod plentyndod gael effaith barhaus ar fywydau ifanc ond os gallwn estyn allan i deuluoedd gyda chymorth wedi ei deilwra, yn seiliedig ar y ddealltwriaeth hon, gallwn roi cymorth er mwyn cael dechrau gwell mewn bywyd.”

Rhan allweddol o ddatblygu’r ymagwedd hon yw lansio prosiect Embrace yn ddiweddar, sydd yn defnyddio dweud straeon i ddeall profiadau bywyd ac anghenion teuluoedd yn Betws a chanfod ffyrdd o wella lles a chydnerthedd cymunedol.

Mae’n adeiladu ar ganlyniadau arolwg o rieni Betws yn 2020 a ddangosodd fod llai na hanner yn teimlo bod iechyd meddwl y gymuned yn dda a thrafodaethau diweddar gyda theuluoedd a ddywedodd eu bod yn ei chael hi’n anodd cael cymorth ar gyfer iechyd a lles meddwl eu plant.

Mae’r erthygl yn nodi mai un o’r gofynion gan rieni oedd gofod cyfoedion lle byddent yn gallu rhannu eu straeon a’u profiadau.

Mae prosiect Embrace, a ddechreuwyd ym mis Mehefin 2022 ac sy’n cael ei ariannu gan Achub y Plant Cymru, yn dod â thri grŵp o wyth i 12 o deuluoedd â phlant o dan saith oed ynghyd i rannu’r hyn sydd wedi bod yn anodd, yr hyn sydd wedi bod yn gadarnhaol a’r hyn y gellid ei wneud yn well er mwyn sicrhau dyfodol mwy disglair.

Mae’r grwpiau’n cyfarfod unwaith y mis ac mae’r hwyluswyr (CAG Betws a Platfform) a’r teuluoedd yn cofnodi’r straeon a rannwyd a’r hyn sydd wedi cael ei ddysgu.

Y nod yw creu cysylltiad cymdeithasol a chefnogaeth yn y gymuned a chymryd camau cynaliadwy fydd yn gwella iechyd meddwl, lles a chydnerthedd yn Betws.

Dywedodd Rebecca Thomas, Arweinydd CAG Betws, Achub y Plant Cymru, “Mae’n amser archwilio’r hyn sydd ei angen ar blant a theuluoedd heddiw a sut i ailddylunio ein hymagwedd a’n gwasanaethau i’w helpu yn well. Ein gobaith yw y bydd y prosiect hwn yn cyfrannu at y datblygiad yma.”

Mae ‘Unlocking the system: Place-based ways of working with children, their families and a neighbourhood psychologist in Bettws, Wales’ wedi ei ysgrifennu gan Dr Jen Daffin, Seicolegydd Clinigol Cymunedol, Platfform, Rebecca Thomas, Arweinydd CAG Betws, Achub y Plant Cymru a Siobhan Parry, Pennaeth y Gwasanaeth – Plant a Phobl Ifanc, Platfform.

I ddarllen erthygl Clinical Psychology Forum yn llawn cliciwch yma a gallwch ganfod mwy am brosiect Embrace ar ein gwefan Datblygu plant cydnerth yn Betws: adlewyrchu ar weithio mewn ffordd sy’n ystyriol o drawma – Cymuned Addysg Gynnar Betws (bettwselc.org.uk)

Cynhelir Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ar ddydd Llun 10 Hydref 2022. Y thema eleni, sydd wedi ei osod gan Ffederasiwn Iechyd Meddwl y Byd, yw ‘gwneud iechyd a lles meddwl i bawb yn flaenoriaeth fyd-eang’ ac maent yn gofyn i bobl ofalu ar ôl eu hunain o ran eu hiechyd meddwl.