Beth yw newid systemau?

Newid systemau – beth ydyn ni’n feddwl?

Er mwyn gwneud gwahaniaeth cynaliadwy tymor hir i fywydau plant yn y Betws, rydym yn sylweddoli mai dim ond rhan o’r ateb all sefydliadau a gwasanaethau unigol ei gyflwyno. Yr hyn sydd ei angen yw i’r “system gyfan” – yr holl sefydliadau ac asiantaethau – o amgylch y plentyn a’r teulu gydweithio a chydweithredu’n well.

Rydym yn credu bod hyn yn ffordd dda o egluro system:

Mae system yn “gyfres o bethau – pobl, celloedd, molecylau neu beth bynnag – sydd wedi eu cysylltu yn y fath fodd fel eu bod yn cynhyrchu eu patrwm ymddygiad eu hunain dros amser”

System Diagram

Felly – mae’r “pethau” yn yr achos hwn yn cynnwys rhieni a theuluoedd, ysgolion, meithrinfeydd a gofal plant arall, cyflogwyr, y “system fudd-daliadau”, meddygon teulu, ymwelwyr iechyd a gwasanaethau eraill y GIG, gwasanaethau Cyngor Casnewydd, cymdeithasau tai a landlordiaid eraill, ac yn y blaen…

Newid systemau – fel methodoleg

Mae newid systemau’n golygu bod angen i’r holl elfennau, y “pethau” hyn, weithio gyda’i gilydd yn wahanol er mwyn cynhyrchu patrwm ymddygiad newydd fydd, yn ei dro, yn gwneud i’r system weithio’n well ar gyfer plant yn y Betws wrth iddynt dyfu.

Pa wahaniaeth fyddai’n ei wneud?

Ar gyfer teuluoedd

  • Dim “drws anghywir” – trwy gael mynediad i un math o gefnogaeth, er enghraifft, gofyn i’r Ymwelydd Iechyd am ddatblygiad eich babi, yna gallech gael eich cyfeirio at wasanaethau eraill megis cyngor ar faeth, talebau banc bwyd, a dim ond unwaith fyddai rhaid ichi ddweud eich stori
  • Cyfrannu eich profiadau i wasanaethau fel eu bod yn cyflawni eich anghenion yn well
  • Cynyddu cefnogaeth leol yn ein hardal – bod â phobl leol i droi atynt
  • Pontio’n haws rhwng gwasanaethau a lleoliadau

I asiantaethau sector cyhoeddus, gwirfoddol a chymunedol

  • Rhannu gwybodaeth fel bod pob sefydliad sy’n gweithio gyda theulu yn eu hadnabod nhw a’u stori
  • Deall y gymuned leol yn well a defnyddio tystiolaeth i yrru datblygiad gwasanaethau
  • Gweithio gyda phartneriaid na fyddent, efallai, wedi cydweithio â nhw fel arall
  • Crynhoi cyllid neu adnoddau eraill dan gennad a strategaeth gytûn

Cliciwch yma am Egwyddorion a Phrosesau CAG Betws

Cefnogi plant y Betws i dyfu a chyflawni – ein model systemau

Improve Speech Diagramme

Mae croeso ichi rannu