Mae gwaith sydd yn cael ei wneud yng Nghymuned Addysg Gynnar (CAG) Betws, i archwilio’r ffordd y gall dod â gwasanaethau, gweithwyr proffesiynol a theuluoedd ynghyd i newid y ffordd y caiff plant sydd yn byw o dan amodau niweidiol eu cynorthwyo i ddysgu a datblygu, yn llywio prosiect cenedlaethol newydd i fynd i’r afael â thlodi.

Cyflwynodd Achub y Plant Cymru a’r elusen iechyd meddwl Platfform CAG Betws fel enghraifft o arfer da mewn ymateb i alwad ar gyfer dysgu a syniadau gan felin drafod annibynnol, New Local a Sefydliad Joseph Rowntree (JRF), elusen newid cymdeithasol.

Mae’r argyfwng costau byw wedi cynyddu’r angen i ailfeddwl y ffordd y gall gwasanaethau leddfu effaith tlodi ac atal pobl rhag syrthio i’r caledi dyfnaf.

Fel rhan o brosiect ar draws y DU, mae New Local a JRF yn ymchwilio i ddulliau lleol o fynd i’r afael â’r heriau hyn ac maent wedi dewis CAG Betws i helpu i lywio ei ganfyddiadau.

Mae ganddynt ddiddordeb arbennig yn y ffordd gydweithredol o weithio – sy’n allweddol i raglen Cymunedau Addysg Gynnar Achub y Plant – sydd yn dod â gwasanaethau a phobl ynghyd i ddeall anghenion y gymuned a rhoi’r cymorth sydd ei angen i sicrhau y gall plant sydd yn byw mewn tlodi ddysgu a ffynnu.

Bydd yr hyn a ddysgwyd o achlysur lansio prosiect Embrace yn ddiweddar, sy’n defnyddio dweud straeon i ddeall profiadau bywyd ac anghenion teuluoedd yn Betws a chanfod ffyrdd o wella lles a chadernid cymunedau, yn cael ei rannu hefyd.

Dywedodd Rebecca Thomas, Arweinydd CAG Betws, Achub y Plant Cymru, “Rydym yn falch iawn y gall ein gwaith yn CAG Betws gyfrannu at y gyfnewidfa ddysgu hon ac y gallwn rannu ein profiadau gyda’r prosiect cenedlaethol hwn. Mae cymaint o waith da yn digwydd ar draws y DU er gwaetha’r cyfnod sydd yn heriol i bawb.

“Mae gweithio’n agos gyda theuluoedd a gwasanaethau lleol fel addysg gynnar, cymorth i deuluoedd ac iechyd a gofal cymdeithasol, yn ganolog i’n dull o weithio er mwyn cyrraedd gwraidd achosion tlodi difrifol i blant.

“Mae hyn yn golygu gweithio mewn partneriaeth i wella cyfleoedd bywyd plant trwy fynd i’r afael â’r ffordd y mae pobl yn gweithio ar draws cymuned a’r hyn sydd yn digwydd o dan yr wyneb.

“Gwyddom gyda’r cymorth iawn, y gall pob plentyn ffynnu – ond weithiau mae angen i ni roi hwb i’r ‘system’ i weithio’n well. Mae’n amser archwilio’r hyn sydd ei angen ar blant a theuluoedd heddiw a sut i ailddylunio ein dull a’n gwasanaethau i’w helpu yn well.”

Bydd gwaith CAG Betws a phrosiect Embrace nawr yn cael ei ddefnyddio i lywio canfyddiadau prosiect ar draws y DU o’r enw ‘Designing Out Deep Poverty and Destitution’ sydd â’r nod o ddangos yr hyn y gellir ei wneud yn ymarferol i wneud gwahaniaeth.

Bydd hyn yn cynnwys Achub y Plant Cymru yn cymryd rhan mewn gweithdy yn nes ymlaen yn y mis i;

  • Rannu profiad a mewnwelediad ar fathau gwahanol o ymatebion lleol i dlodi yn cynnwys cymorth, ataliaeth a gweithredu sy’n cael ei arwain gan gymunedau
  • Archwilio’r ffordd y gallai’r mathau gwahanol hyn o ymateb lleol, gyda’i gilydd, gael effaith ehangach mewn lle
  • Adlewyrchu ar ymarfer a dysgu presennol ac ystyried beth allai fod yn bosibl yn y dyfodol

Bydd New Local a Sefydliad Joseph Rowntree wedyn yn cyhoeddi adroddiad yn rhannu’r hyn sydd wedi cael ei ddysgu o’r prosiect a’r ffordd y mae hyn yn cysylltu â pholisi a thrafodaeth genedlaethol.

I ganfod mwy am y prosiect ewch i Designing out deep poverty and destitution – New Local

Gwyliwch fideo animeiddiedig Cymuned Addysg Gynnar Betws yma https://bettwselc.org.uk/what-is-an-early-learning-community/

Mae croeso ichi rannu