Beth ydym yn ei wneud

Beth ydym yn ei wneud yn y Betws?

Mae Betws yn un o bum prosiect arddangos Cymunedau Addysg Gynnar o amgylch y DU. Cafodd yr ardal ei dewis am y rhesymau canlynol:

  • Roedd Achub y Plant wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Dinas Casnewydd eisoes ers 10 mlynedd, gan drosglwyddo rhaglen grantiau ac ymgysylltu â rhieni
  • Roedd partneriaethau cryf yn bodoli eisoes, yn enwedig gydag ysgolion lleol, Cyngor Casnewydd a chymdeithasau tai lleol, gweithio gyda Rhaglen Braenaru Llywodraeth Cymru i integreiddio gwasanaethau iechyd a chymdeithasol
  • Mae Betws yn amlygu rhai o’r materion allweddol i deuluoedd mewn tlodi sy’n dal datblygiad plant yn ôl
  • Mae’n ardal ddaearyddol glir sydd â chymuned sefydlog. Mae hyn yn golygu y gallwn fesur yr effaith yr ydym yn ei gael. Roedd ein holl waith blaenorol yma’n golygu bod gennym gymuned leol ymroddedig oedd am weithio gyda ni i wella’r system

Fe wnaeth ymgynghoriadau gyda thrigolion Betws a sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant ddynodi ambell thema allweddol:

  • Gwell cefnogaeth ar gyfer rhieni plant ifanc iawn (0-3) i helpu gyda magu plant ac i sicrhau bod pob plentyn yn gallu symud ymlaen yn hyderus i’r ysgol feithrin ac o’r fan honno i’r ysgol
  • Creu mannau gwell i chwarae a chwrdd yn yr ardal – er bod gan y Betws lawer o ardaloedd gwyrdd agored, nid yw’r rhain i gyd yn hawdd mynd iddynt nac yn braf i chwarae ynddynt
  • Herio’r stigma fod Betws yn ardal o amddifadedd a gwella cydlyniad cymdeithasol yn yr ardal

Effaith Covid-19 a’r cyfnodau clo

Fe wnaeth y pandemig a’r cyfnodau clo cysylltiedig yn 2020 gyflymu’r gweithio cydweithrediadol y mae’r dull newid systemau yn ei awgrymu a gwelwyd cymunedau lleol a gweithwyr proffesiynol yn gweithio gyda’i gilydd i ddynodi ac ymateb i anghenion real iawn. Roedd y rhain yn cynnwys dosbarthu adnoddau sylfaenol i deuluoedd oedd yn ymdopi gyda diswyddiadau dros dro, ffyrlo, gostyngiad mewn incwm a dysgu’r plant gartref, a gyda dileu gwasanaethau cyngor a chefnogaeth wyneb-yn-wyneb i rieni.Fe wnaeth grŵp partneriaeth datblygu Cymuned Addysg Gynnar Betws ddysgu’n gyflym iawn i weithio gyda’i gilydd i rannu adnoddau ar gyfer plant a theuluoedd – gan arddangos mewn ffordd ymarferol iawn fuddiannau cydweithredu. Fe wnaeth hyn gynnwys sicrhau dyfeisiau a chysylltiadau digidol ar gyfer teuluoedd oedd yn cael trafferth gydag addysgu gartref.

Pam fod gennym Gymuned Addysg Gynnar yn y Betws?

Fe wnaethom weithio gyda sefydliadau a chymunedau lleol yn y Betws i restru’r materion sy’n effeithio fwyaf ar ddatblygiad plant a dyfeisio cynllun gweithredu i wneud gwelliannau. Yn seiliedig ar yr hyn yr ydym wedi ei ddysgu, rydym yn credu mai’r pethau allweddol fydd yn helpu plant i gyflawni a ffynnu yn y Betws yw:

  • Help gyda datblygiad iaith a chyfathrebu – oherwydd bod plant sydd â sgiliau iaith a chyfathrebu, llythrennedd a rhifedd cynnar da yn gwneud yn well yn nes ymlaen yn yr ysgol feithrin a’r ysgol
  • Help gyda datblygiad cymdeithasol ac emosiynol – gan helpu plant a theuluoedd i gynyddu eu hyder, eu hunan-barch, ysgogiad a chyfryngiad oherwydd bod y rhain hefyd yn helpu plant i wneud yn well yn yr ysgol feithrin a’r ysgol.

Ond rydym yn gwybod hefyd na allwn ond helpu plant ar eu pen eu hunain, mae angen inni weithio gyda’u rhieni a’u teuluoedd hefyd – felly mae’r Gymuned Addysg Gynnar yn annog gweithio ar y cyd a phrosiectau arbennig ar gyfer plant o amgylch chwarae, ymlyniad a pherthynas glòs, iechyd a lles, ac ar gyfer rhieni a theuluoedd o amgylch iechyd, lles a straen, cydlyniad cymdeithasol a chymunedol, a diogelwch cymunedol.

Trwy weithio gyda’n plant ieuengaf – rhwng 0-8 oed – rydym yn gobeithio y bydd y newidiadau y gallwn eu gwneud yn para i’r dyfodol.

Mae croeso ichi rannu