Beth yw’r newid yr ydym am ei weld?

Gan dynnu ar ein dysg am newid systemau ac egwyddorion CAG Betws, rydym yn credu y bydd arfer dda yn edrych yn debyg i hyn:

 

1. Gweledigaeth a phwrpas cytûn Rydym yn gweithio gyda sefydliadau angor cymunedol lleol sy’n “berchen ar” y cysyniad ac sydd ag ymrwymiad gan bob rhanddeiliad – gyda newid positif ar gyfer plant wrth ei galon

2. Meddylfryd systemau Mae gennym ymrwymiad cytûn i weithio gyda’n gilydd ac o ddeall ac ymgysylltu gyda’r syniad bod gwahanol sefydliadau, prosesau a gweithdrefnau o amgylch y plentyn a’r teulu wedi eu rhyng-gysylltu o fewn “system

3. Symud y pŵer i deuluoedd Mae’r agwedd rhaglen gyfan yn cael ei hysbysu gan ymgysylltu ystyrlon gyda gwybodaeth gan deuluoedd, a gall teuluoedd unigol lunio’r gefnogaeth y maent yn ei derbyn trwy gyd-gynhyrchu

4. Perthnasau cydweithredol, llawn ymddiriedaeth Mae partneriaid yn buddsoddi mewn creu perthnasau ac ymddiriedaeth fel sylfaen ar gyfer trosglwyddo cefnogaeth a newid tymor hir

5. Cefnogaeth integredig Mae partneriaid yn cydweithredu i drosglwyddo cefnogaeth integredig, wedi ei gydlynu i deuluoedd yn ardal darged CAG

See flash

6. Rhannu llywodraethu ac atebolrwydd Mae llywodraethu cydweithredol y CAG – y Bwrdd Prosiect – yn arwain at gydlynu effeithiol, wedi ei atgyfnerthu gan dybiaeth bod partneriaid yn rhannu atebolrwydd am y canlyniadau ac am greu’r amodau i’w trosglwyddo

7. Cyllido ac adnoddau wedi’u halinio At hynny, mae llywodraethu cydweithredol yn arwain at gydlynu effeithlon – bydd partneriaid yn clustnodi ac yn crynhoi adnoddau priodol fel bo angen ar gyfer trosglwyddiad effeithlon

8. Arweinyddiaeth systemau Mae arweinyddiaeth yn weithgaredd ar y cyd. Bydd pawb sy’n rhan o weledigaeth y CAG yn cael eu hysgogi i drosglwyddo’r weledigaeth a’u galluogi gan bobl sydd mewn swyddogaethau o awdurdod

9. Diwylliant o werthuso a dysgu sy’n galluogi cyfaddasu Bydd partneriaid yn myfyrio ar gynnydd ac yn defnyddio’r hyn y maent yn ei ddysgu i ddylanwadu ar lunio penderfyniadau pellach, bydd partneriaid yn addasu eu hagwedd yn seiliedig ar yr hyn maent yn ei ddysgu

10. Rhannu data a gwybodaeth Caiff gwybodaeth o ddata lefel poblogaeth, data unigol (lefel plentyn / teulu), ac am brofiadau plant / rhieni / teuluoedd eu casglu, eu rhannu a’u defnyddio’n effeithlon ar draws y system

Beth yw’r newid yr ydym am ei weld?

Newid i blant a theuluoedd:

  • Gwell datblygiad iaith a chyfathrebu
  • Gwell datblygiad cymdeithasol ac emosiynol

Newid i’r system:

  • System sy’n cydweithio i wneud penderfyniadau’n seiliedig ar dystiolaeth a lleisiau teuluoedd
  • System gydweithredol gyda gweledigaeth gytûn gynyddol, defnydd cydweithredol o adnoddau, data, dysg

Mae croeso ichi rannu