« Back to Glossary Index

Ystyrir bod aelwydydd islaw llinell dlodi y DU os yw eu hincwm 60% islaw incwm canolrifol yr aelwyd ar ôl costau tai ar gyfer y flwyddyn honno. Diffinnir aelwydydd mewn amddifadrwydd gan Sefydliad Joseph Rowntree fel y rheiny sydd wedi gorfod mynd heb ddau hanfodyn neu fwy yn y mis diwethaf am nad oeddent yn gallu eu fforddio, neu os yw eu hincwm yn eithriadol o isel (llai na £70 yr wythnos ar gyfer oedolyn unigol). Diffinnir hanfodion fel cael cartref, bwyd, gwres, golau, dillad, esgidiau a phethau ymolchi sylfaenol.

« Yn Ôl i’r Eirfa