Rydym yn poeni sut bydd plentyn yn datblygu yfory, ond yn anghofio eu bod yn rhywun heddiw.

Stacia Tauscher

Ni allwch wneud i bobl ddysgu. Gallwch ond darparu’r amodau iawn i ddysgu ddigwydd.

Vince Gowmon

Bob dydd, mewn 100 o ffyrdd bychain, mae ein plant yn gofyn, ‘Wyt ti’n fy nghlywed i? Wyt ti’n fy ngweld i? Ydw i’n bwysig? Mae eu hymddygiad yn adlewyrchu ein hymateb yn aml.

L.R. Knost

Mae cymryd plant o ddifrif yn golygu eu gwerthfawrogi am bwy ydynt nawr yn hytrach nag oedolion y dyfodol.

Alfie Kohn

Mae Cymuned Addysg Gynnar Betws yn dod â sefydliadau lleol at ei gilydd i wneud yn siŵr bod plant yn y Betws yn derbyn y gefnogaeth y maen nhw ei angen i ffynnu, dysgu a thyfu i fyny mewn lle y gallan nhw fod yn falch ohono.

Mae ein partneriaeth yn cynnwys pawb sydd ynghlwm â magu plant heddiw. Mae hynny’n cynnwys teuluoedd, cymunedau, y cyngor lleol, Dechrau’n Deg, cymdeithasau tai, ysgolion ac athrawon, ymwelwyr iechyd a meddygon teulu, a grwpiau gwirfoddol a chymunedol lleol.

Ein nod yw helpu pawb i weithio gyda’i gilydd fel bod gwasanaethau a gweithgareddau’r gorau y gallant fod i ateb anghenion plant a sicrhau y gall pob plentyn gyflawni eu potensial. Mae hwn yn brosiect cydweithredol i ffurfio a dylunio’r dull hwn, mae’n ffordd newydd o weithio, ac nid y model tasg-gweithredu-canlyniad yr ydym wedi arfer ei weld. Dyma pam ein bod hefyd, ynghyd â’r prosiectau a’r gweithgareddau sy’n digwydd, yn gwerthuso’r hyn rydym yn ei wneud – rydym am ddysgu beth sy’n gweithio – a beth sydd ddim, pa effaith y mae’n ei gael ar ein plant nawr – a pha wahaniaeth y bydd yn ei gael iddynt i’r dyfodol.

Gwaith ar y gweill ydi hyn… ond mae llawer yn digwydd

Y wefan hon yw ein cofnod o’r hyn yr ydym yn ei wneud a’r hyn yr ydym yn ei ddysgu

Bettws ELC Logo English Version

Beth mae’n ei wneud a sut mae’n gweithio – Cliciwch yma am fwy

Gweithgareddau a digwyddiadau – cliciwch yma am fwy o’r hyn yr ydym yn ei wneud

Diweddariadau dysg – cliciwch yma am fwy o’r hyn yr ydym wedi ei ddysgu hyd yma

“Mae tlodi’n ganlyniad system gymhleth – oni bai ein bod yn ymdrechu i ddeall y system honno’n well, yn cynnwys sut y mae ei chydrannau’n rhyngweithio ar wahanol lefelau, rydym yn annhebyg o ganfod datrysiadau cynaliadwy i’r broblem.” 

Chris Goulden

Sefydliad Joseph Rowntree

“Mae newid systemau’n golygu mynd i’r afael ag achosion sylfaenol problemau cymdeithasol, sy’n aml yn anodd eu trin ac sydd wedi eu gwreiddio mewn rhwydweithiau o achos ac effaith. Mae’n broses fwriadol a ddyluniwyd i newid, yn sylfaenol, y cydrannau a’r strwythur sy’n achosi i’r system ymddwyn mewn ffordd benodol.”

Cyllidwyr o Lundain

“Mae pob plentyn yn haeddu’r dechrau gorau mewn bywyd. Mae angen inni weithio gyda’n gilydd i newid y system fel ein bod yn gwrando ar deuluoedd, gwneud i wasanaethau weithio gyda’i gilydd, a dod lan gyda syniadau newydd fydd yn helpu pob plentyn i ffynnu. Mae ein Cymuned Addysg Gynnar yma yn y Betws yn gwneud gwir wahaniaeth i deuluoedd lleol, a rhannu’r hyn rydym yn ei ddysgu er mwyn ysbrydoli eraill.”​

Dan Paskins

Cyfarwyddwr Effaith Y DU, Achub y Plant

Newyddion a sylwadau
dolenni gaiff eu diweddaru’n rheolaidd i’r Blog a’r dudalen Newyddion

Clwb Bisgedi Betws cymeradwyaeth mewn gwobrau cenedlaethol

Clwb Bisgedi Cymuned Addysg Gynnar Betws yn cael cymeradwyaeth uchel mewn gwobrau cenedlaethol Mae...

O COVID I GOSTAU BYW

O COVID I GOSTAU BYW – YMCHWIL NEWYDD YN AMLYGU HERIAU PARHAOL SY’N WYNEBU TEULUOEDD YNG NGHYMRU...

Ymateb Achub y Plant Cymru i Ddatganiad Cyllideb yr Hydref Llywodraeth y DU

MAE LLYWODRAETH Y DU WEDI CYMRYD CAMAU I LEIHAU’R BOEN I DEULUOEDD OND MAE AMSEROEDD CALED DAL AR...

Mae croeso ichi rannu