Ysgol Gynradd Millbrook

Lleolir Ysgol Gynradd Millbrook yn ardal Betws o Gasnewydd. Mae strwythur yr ysgol ar hyn o bryd yn darparu ar gyfer disgyblion o’r Dosbarth Meithrin i Flwyddyn Chwech. Mae 12 dosbarth yn yr ysgol ar hyn o bryd. Mae Dosbarth Meithrin yr ysgol yn rhan-amser ac yn darparu ar gyfer 40 o ddisgyblion mewn sesiynau bore a phrynhawn. Mae’r rhan fwyaf o’n disgyblion yn byw yn yr ardal ac wedi mynychu ein dosbarth meithrin cyn ymuno â’r Dosbarth Derbyn. Mae Dosbarth Derbyn a Dosbarth Derbyn/ Blwyddyn Un ar hyn o bryd. 

Tîm Dilyniant Cam Un:

Miss R Jones – Ymarferydd Nyrsio

Miss J Lewis – Athrawes Dosbarth Derbyn

Miss R Walters – Athrawes Dosbarth Derbyn / Blwyddyn Un

Uwch Dîm Arwain: 

Ms K Smith – Pennaeth

Mrs E Payne – Dirprwy Bennaeth

Mrs S Lloyd – CADY

Gwybodaeth am Anghenion Dysgu Ychwanegol

 

Yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol, gallai fod angen cymorth ychwanegol ar lawer o blant mewn meysydd dysgu.  Efallai y bydd angen i athro/athrawes eich plentyn dargedu cymorth ychwanegol at blant unigol, yn y dosbarth ac mewn grwpiau bach.  Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn cynnwys eich plentyn ar ein cofrestr Anghenion Dysgu Ychwanegol a bydd yr athro/athrawes yn nodi targedau iddynt eu cyflawni y tymor nesaf.  Yna bydd yr athro dosbarth/athrawes ddosbarth yn eu helpu yn y dosbarth drwy gefnogaeth gan oedolion neu adnoddau, amser ychwanegol ac yn y blaen, er mwyn iddynt allu cwblhau gwaith ar gyflymder sy’n gyfforddus iddyn nhw.  Efallai y byddant yn cael anhawster hefyd yn rheoli eu hymddygiad, gall fod ganddynt anawsterau lleferydd neu angen meddygol.

Pan fydd athro dosbarth/athrawes ddosbarth wedi nodi ADY plentyn, bydd ef/hi yn trafod anghenion y plentyn gyda Miss Atherton (Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol) a rhoddir strategaethau i gyflawni’r angen a nodwyd ar waith.  Adolygir hyn bob tymor, ac os bydd eich plentyn yn parhau i gael anawsterau yna bydd yr athro dosbarth/athrawes ddosbarth a’r CADY yn trafod y ffordd orau ymlaen.

Mae croeso ichi rannu