Pwy sy’n rhan o’r bartneriaeth a beth maen nhw’n wneud?

Pwy sy’n rhan o’r bartneriaeth a beth maen nhw’n wneud?

Mae dros 30 o sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yn ac o amgylch Betws wedi dod at ei gilydd gyda thrigolion a rhieni lleol i wneud y newidiadau yr ydym am eu gweld ar gyfer plant a theuluoedd. Nawr, mae’r sefydliadau hyn yn rhan o Fwrdd Prosiect – sy’n arwain y rhaglen gyfan – a grwpiau gorchwyl a gorffen i ddatblygu prosiectau a gweithgareddau i gyflawni amcanion penodol. Maent yn cael eu cefnogi gan Achub y Plant y DU.

CAG Betws – llywodraethu

Mae CAGB yn cael ei llywodraethu gan Fwrdd Prosiect o gynrychiolwyr o’r holl sefydliadau y mae eu gwaith yn cyffwrdd ar fywyd plentyn, ac maent yn cynnwys:

 • Cyngor Dinas Casnewydd, ac yn benodol grŵp Hyb y Gogledd sydd bellach wedi’u lleoli yn y Betws
 • Newport City Homes, y gymdeithas dai fwyaf yn y Betws
 • Pobl, y brif gymdeithas dai arall
 • Y tair ysgol gynradd yn ac o amgylch Betws
 • Dechrau’n Deg, un o Raglenni Llywodraeth Cymru sy’n anelu i wella cyfleoedd bywyd plant sy’n byw yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru
 • Yr Heddlu
 • Y gwasanaeth iechyd
 • A Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO), sy’n ychwanegu llais mudiadau gwirfoddol a chymunedol Gwent.

Y Bwrdd Prosiect sy’n gosod y strategaeth ar gyfer y rhaglen CAG, adolygu cynnydd a chanlyniadau, ac arwain trosglwyddiad. Yn unol â bwriad cyffredinol yr ethos Cymuned Addysg Gynnar, mae’r bwrdd prosiect hefyd yn datblygu i fod yn gymuned o arfer myfyriol – dysg – er mwyn i’r arweinyddion lleol hyn ystyried sut y gellir cyfoethogi ac addasu’r “system” bresennol i ateb anghenion plant a theuluoedd yn well.

two people talking

Datblygu Cymuned Addysg Gynnar Betws

Yn 2019, datblygodd Achub y Plant becyn cymorth yn seiliedig ar ymchwil a thystiolaeth gynharach roddodd strwythur inni ar gyfer ymgynghori gyda sefydliadau partner a theuluoedd a datblygu’r prosiect. Fe wnaeth y pecyn cymorth:

 • Dynnu ynghyd sgyrsiau o bob un o’r Cymunedau Addysg Gynnar
 • Rhoi proses a thempled inni ar gyfer datblygu Strategaeth Addysg Gynnar ar gyfer Betws
 • Darparu dull ar gyfer ymgysylltu gyda thystiolaeth leol, genedlaethol a rhyngwladol ar wella deilliannau dysgu cynnar sydd wedi ei chyd-gasglu gan Achub y Plant
 • Darparu adnoddau ac arbenigedd
 • Ein galluogi i fyfyrio, profi a dysgu’n barhaus

Ffrydiau Gwaith Cymuned Addysg Gynnar Betws

Er mwyn mynd ati i weithio ar y cyd ac annog gwahanol sefydliadau a phersonél i gydweithio, cychwynnodd y rhaglen yn 2019 gyda thri grŵp ffrydiau gwaith:

FFRWD GWAITH UN – Gwella ymlyniad a lles rhieni

 • Cyfannu Dechrau’n Deg gyda ffocws ar blant 0-3 oed.

FFRWD GWAITH DAU – Mannau diogel i chwarae a chwrdd er mwyn gwella lles meddyliol

Mapio, Gwerthfawrogi a Gwneud Gwell Defnydd o ofodau.

 • Hyb Cymunedol.
 • Creu tîm yn y Betws.
 • Normau a disgwyliadau ar gyfer chwarae ac iechyd.

FFRWD GWAITH TRI – Creu newyddion positif, cydlyniad cymdeithasol ac ymddiriedaeth mewn gwasanaethau

 • Datblygu newyddion a naratif positif
 • Defnyddio & Gwella’r Gofod Ffisegol

Mae croeso ichi rannu