Egwyddorion a Phrosesau Cymuned Addysg Gynnar Betws

Ein hegwyddorion

Gan dynnu ar ddysg esiamplau blaenorol, rydym wedi rhestru 7 egwyddor ar gyfer ein gwaith yn y Cymunedau Addysg Gynnar ac yn y Betws:

1) Eglur o ran lleoliad
Rydym yn gweithio mewn cymdogaeth benodol

2) Strategaeth hirdymor gytûn
Rydym yn gwneud ymrwymiad tymor hir i wneud newid cynaliadwy

3) Cryfderau’r gymuned
Rydym yn cydnabod cryfderau lleol, ac yn eu harneisio a’u datblygu

4) Ymreolaeth leol
Rydym yn gwybod bod gan bobl sy’n byw a gweithio yn y gymuned leol y pŵer i wneud gwahaniaeth

5) Sefydliadau sy’n angor
Rydym yn gweithio gyda sefydliadau ac arweinyddion yn y gymuned sydd wedi ymrwymo i weledigaeth gytûn, ac sy’n buddsoddi ac eiriol dros ffyrdd newydd o weithio

Principles flash

6) Agwedd aml-asiantaeth
Rydym yn cynnull partneriaethau a chynghreiriau newydd gyda sefydliadau ar draws y system – gyda’r hyn sydd o bwys i blant wrth galon popeth y byddwn yn ei wneud

7) Cefnogaeth benodedig
Mae sefydliad cynnull yn gatalydd ar gyfer newid systemau trwy ddarparu cymorth gweinyddol a rheoli prosiectau, yn gallu rhannu tystiolaeth a dysg o fewn sefydliadau angori lleol a’r gymuned ehangach, gan gysylltu gyda chymunedau eraill, a rhannu arfer dda.

Mae croeso ichi rannu