Mae meithrinfa ddydd Chuckles

Mae meithrinfa ddydd Chuckles yn fusnes teuluol. Rydym wedi ein lleoli yn lonydd Pentwyn yn Betws

Rydym/Mae gennym;

Ar agor 6am – 6pm Dydd Llun i Ddydd Gwener

Ar agor Gwyliau Banc 8am-4pm os oes angen

 

Prydau Iach wedi eu Coginio ar gyfer Cinio ac amser Te am ein bod yn gwerthfawrogi nad yw brechdan i de yn ddigon ar gyfer plant egnïol, a byrbryd am 5pm ar gyfer y rheiny sydd i mewn drwy’r dydd.

 

Digonedd o Leoedd Parcio Hawdd

 

Hanner Erw o Dir wedi ei neilltuo i chwarae tu allan

 

Teledu Cylch Cyfyng – 14 o gamerâu ar draws y Dosbarth Meithrin, nid wrth y drws blaen yn unig

Dim teledu – profiadau chwarae a dysgu o’r dechrau i’r diwedd

Rydym wedi ein cofrestru ar gyfer 70 o blant. Er bod y niferoedd wedi cynyddu, rydym yn dal i gadw’r grwpiau’n fach er mwyn sicrhau bod ansawdd y gofal yr ydym yn seilio ein henw da arno yn parhau.

 

Rydym yn gweithio mewn grwpiau sydd yn cyd-fynd â’n cymarebau oedolion a phlant fel y nodir gan AGC. Mae plant hyd at 2 oed mewn grwpiau o 3; plant 2 – 3 oed mewn grwpiau o 4 a phlant 3 oed ac yn hŷn mewn grwpiau o 8.

Ein Gwefan – https://chucklesnursery.wales/

 

Manylion cyswllt –

Rhif – 01633 852373

Ebost- Hello@chuckles.wales

dm@chuckles.wales

Manager@chuckles.wales

 

Y sesiynau yr ydym yn eu cynnig – Hanner Diwrnod – 8-1 & 1-6

Diwrnodau llawn – 8 awr a throsodd

Dyddiau yr ydym ar gau – Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Dydd Calan

 

Aelodau’r Tîm Cyn-ysgol

Hannah T

Kirsty

Mya-Rose

Joanne

Kelly

Hannah A- Dirprwy CADY

 

Tîm Rheoli

Amy Baugh – Rheolwr

Emma Dalton – Dirprwy Reolwr

Mae croeso ichi rannu