Toiled

Fel arfer mae plant yn dechrau bod yn barod i ddysgu sut i ddefnyddio’r tŷ bach rhwng 2 a 3 oed er nad yw hyn yn wir i bob plentyn.  Mae’n rhaid i blant allu adnabod yr angen i fynd i’r tŷ bach er mwyn iddynt allu dysgu i wneud hyn yn llwyddiannus.  Byddant yn arddangos arwyddion neu’n defnyddio geiriau i roi gwybod eu bod angen mynd.

Os ydych wedi penderfynu bod eich plentyn yn barod i ddechrau dysgu sut i fynd i’r tŷ bach, gallai’r awgrymiadau canlynol fod yn ddefnyddiol i chi.

 • Neilltuwch amser i ymroi i’r broses o ddysgu mynd i’r tŷ bach pan fyddwch yn dechrau, oherwydd efallai y byddwch yn canfod eich bod i mewn ac allan o’r tŷ bach bob ychydig funudau yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf
 • Peidiwch â gwneud i’ch plentyn eistedd ar y tŷ bach yn erbyn ei ewyllys, bydd hyn ond yn peri gofid iddynt ac yn golygu bydd y broses o ddysgu mynd i’r tŷ bach yn cymryd mwy o amser.
 • Dylech greu awyrgylch tawel a chysurlon a dangos i’ch plentyn nad oes angen iddynt fod ofn
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn canmol pob ymgais i ddefnyddio’r tŷ bach, hyd yn oed os na fydd unrhyw beth yn digwydd
 • Dangoswch i’ch plentyn sut i eistedd ar y tŷ bach ac esbonio beth rydych yn ei wneud (oherwydd mae eich plentyn yn dysgu trwy eich gwylio chi).
 • Sefydlwch batrwm.  Er enghraifft, efallai y byddwch eisiau dechrau’r hyfforddiant mynd i’r tŷ bach trwy gael eich plentyn i eistedd ar y tŷ bach ar ôl deffro gyda chewyn sych, neu 45 munud i awr ar ôl yfed llawer o hylif.
 • Dylech ond rhoi eich plentyn ar y tŷ bach am ychydig funudau’r dydd ar y dechrau, a gadewch i’ch plentyn godi a gadael os byddant yn dymuno
 • Pan fydd eich plentyn yn teimlo’n gyfforddus i eistedd ar y tŷ bach, gadewch iddynt wisgo cewynnau codi yn ystod y dydd.  Bydd hyn yn eich galluogi i ddechrau ymweld â’r tŷ bach yn fwy rheolaidd heb orfod poeni am newid cewyn bob tro.  Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn parhau i ddefnyddio cewynnau amser cysgu oherwydd dyma’r dewis mwyaf cost effeithiol a gallant ddal mwy o hylif hefyd.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn addasu dewis dillad eich plentyn ar gyfer dysgu mynd i’r tŷ bach.  Hynny yw, dylech osgoi dyngarîs a ‘baby grow’ sy’n cau rhwng y coesau.  Mae dillad syml yn hanfodol yn ystod y cam hwn ac mae’n rhaid i blant sy’n dysgu sut i ddefnyddio’r tŷ bach allu tynnu eu dillad eu hunain
 • Pan fydd yn ymddangos bod eich plentyn yn gallu defnyddio’r tŷ bach, gadewch iddynt ddewis rhai dillad isaf newydd ar gyfer plant mawr
 • Ni ddylech roi dillad isaf plant mawr dros eu cewynnau oherwydd gall hyn eu drysu.  Bydd eu cadw nes byddant yn gallu defnyddio’r tŷ bach yn hyderus a’u bod yn barod i’w gwisgo am y tro cyntaf yn ei wneud yn achlysur arbennig iddyn nhw, sydd yn aml yn gallu helpu gyda’r broses o ddysgu mynd i’r tŷ bach.
 • Pan fydd eich plentyn yn barod i wisgo dillad isaf, dylech geisio mynd â nhw i’r tŷ bach bob 20 munud er mwyn iddynt ddechrau arfer gwisgo dillad isaf yn hytrach na chewyn.  Dylech barhau i roi eu gwobr iddyn nhw a’u canmol nes byddant yn mynd i’r tŷ bach yn annibynnol
 • Gwnewch yn siŵr bod pawb sy’n gofalu am eich plentyn yn dilyn yr un patrwm ac yn defnyddio’r un enwau am rannau o’r corff a’r weithred o fynd i’r tŷ bach.  Esboniwch eich dull chi o wneud hyn a gofyn iddynt ddefnyddio’r un dulliau er mwyn osgoi drysu eich plentyn
 • Cofiwch, bydd damweiniau’n digwydd.  Mae’n bwysig peidio cosbi plant sy’n dysgu sut i ddefnyddio’r tŷ bach neu ddangos siom pan fyddant yn gwlychu neu’n baeddu eu hunain neu’r gwely.  Yn hytrach, dywedwch wrth eich plentyn mai damwain oedd hyn a chynnig eich cefnogaeth
 • Rhowch sicrwydd i’ch plentyn eu bod ar y trywydd cywir i ddefnyddio’r tŷ bach fel bachgen mawr/merch fawr.

Am fwy o wybodaeth am ddysgu mynd i’r tŷ bach, cysylltwch â: ABB.EarlyYearsToiletingTeam@wales.nhs.uk

Mae croeso ichi rannu