Deall y Jargon

Deall y Jargon

Dyma restr ddefnyddiol o jargon y gallech eu clywed cyn i’ch plentyn ddechrau yn yr ysgol:

Asesu ar gyfer Dysgu – rhaglen o weithgareddau addysgu a dysgu sydd wedi eu dylunio i ddarparu gwybodaeth i gael ei defnyddio fel adborth i addasu’r gweithgareddau dysgu. Yr enghreifftiau o Asesu ar gyfer Dysgu yw: holi effeithiol, arsylwi myfyrwyr yn ystod gweithgareddau addysgu a dysgu, trafodaethau dosbarth, gwaith dadansoddi a rhoi adborth i fyfyrwyr.

 

DPP – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – unrhyw weithgaredd sy’n cynyddu gwybodaeth neu ddealltwriaeth athrawon mewn ysgolion.

 

DP – Dysgu Proffesiynol i ddatblygu addysgeg a dealltwriaeth athrawon ymhellach. 

 

Saesneg fel Iaith Ychwanegol – cyfeirio at blant nad lle nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, ac efallai nad ydynt yn siarad Saesneg yn rhugl neu ddim o gwbl.

 

Proffil Un Dudalen – yn ymwneud ag ADY. 

 

ADY- Anghenion Dysgu Ychwanegol. 

 

Cynllun Addysg, Iechyd a GofalMae gan fyfyrwyr sydd â Chynllun Addysg, Iechyd a Gofal anghenion addysgol arbennig, a byddant yn cael cymorth ychwanegol wrth ddysgu. Mae’r cynlluniau yn amlinellu anghenion y plentyn a’r cymorth sydd ei angen arnynt, a chânt eu hadolygu’n flynyddol.

 

Blynyddoedd Cynnar Dosbarth Meithrin neu Dderbyn fel arfer

 

Prydau Ysgol am Ddim Bydd myfyrwyr sydd yn cael Prydau Ysgol am Ddim yn cael cyllid ychwanegol i gefnogi eu gweithgareddau dysgu yn y dosbarth a thu allan i’r dosbarth

 

CALU – Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch – mae CALU yn gwneud yr holl bethau y mae cynorthwyydd addysgu arferol yn ei wneud ond mae ganddynt fwy o gyfrifoldeb, fel gallu addysgu dosbarthiadau ar eu pen eu hunain, llenwi absenoldebau wedi eu trefnu a rhoi amser i athrawon gynllunio a marcio.

 

Cynllun Addysg Unigol / Cynllun Cynnydd Unigol nodi anghenion addysgol arbennig plentyn ac yn amlinellu targedau a strategaethau i gefnogi eu dysgu.

 

ALl / AALl – Awdurdod Lleol / Awdurdod Addysg Lleol – llywodraeth leol â chyfrifoldeb dros addysg

 

CADY – Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

 

Tîm Uwch-reolwyr – Uwch Dîm Rheoli / Arwain

 

Cynorthwyydd Addysgu – Cynorthwyydd Addysgu – mae rôl cynorthwyydd addysgu yn amrywio ond mae fel arfer yn cynnwys rhai neu bob un o’r canlynol: gweithio un i un neu mewn grwpiau bach o fyfyrwyr, cefnogi myfyrwyr gydag anawsterau neu anableddau dysgu, paratoi’r dosbarth ar gyfer gwersi, creu arddangosfeydd, helpu gyda theithiau neu ddigwyddiadau ysgol. 

 

CiG – Cwricwlwm i Gymru. 

 

Meysydd Dysgu a Phrofiad e.e. Iechyd a Llesiant, Y Celfyddydau Mynegiannol.

 

Camau Cynnydd.

Mae croeso ichi rannu