Cyfnodau Pontio

Prosiect peilot Ysgol Monnow

Yn hanesyddol, roedd cyfnodau pontio’r blynyddoedd cynnar i’r dosbarth meithrin a’r dosbarth derbyn yn Ysgol Gynradd Monnow yn sesiynau “Aros a Chwarae” ble roedd lleoliad blaenorol y plentyn, neu’r rhiant / gofalwr yn dod â’r plant i mewn i’n dosbarth meithrin am awr ar y tro, mewn grwpiau bychain. Byddai hyn yn dechrau, fel arfer, yn ystod yr hanner tymor cyn i’r plant symud i YG Monnow a’u cynnal, yn fras, bob pythefnos. Fe wnaethom sylweddoli bod y sesiynau hyn yn rhoi pwysau ar rieni a phlant ac yn cynyddu eu gofid, ac nad oeddem yn cael y darlun gorau o’r plentyn a’u hamgylchedd teuluol.

Defnyddio Ysgol Goedwig i helpu gyda chyfnodau pontio

Yn 2021, wedi ei hwyluso gan Gymuned Addysg Gynnar Betws, cynhaliodd Ysgol Gynradd Monnow tua 22 o sesiynau pontio yn ein Hysgol Goedwig trwy’r haf ar gyfer plant, a’u rhieni / gofalwyr, oedd yn symud i mewn i’r dosbarth meithrin a’r dosbarth derbyn. Fe wnaeth y sesiynau hyn:

  • greu gofod i’r plant chwarae gyda’i gilydd a gwneud ffrindiau
  • eu galluogi i ddod i adnabod yr athrawon a’r ysgol
  • creu gofod i’r staff addysgu ymgysylltu gyda’r rhieni mewn modd nad oedd yn bosibl o’r blaen
Arrows in a circle

Fe wnaethom sylweddoli bod hyn yn chwalu rhwystrau: roedd y teuluoedd yn mynegi rhai o’u hofnau a’u pryderon ynghylch gweld eu plentyn yn dechrau’r ysgol. 

Fe wnaethant greu gofod i rieni siarad gyda rhieni eraill a deall eu bod i gyd yn rhannu’r un ofnau a phryderon.  

Efallai bod yr ymdeimlad yma o gymuned yn bresennol eisoes gyda’r grŵp yma o rieni, ond fe wnaeth y sesiynau greu ymdeimlad o bositifrwydd a chyfeillgarwch nid yn unig gyda’i gilydd, ond gyda’r staff addysgu ac ategol hefyd. Trwy chwalu’r rhwystrau hyn, roedd modd inni fynd yn ddyfnach i’r ddynameg deuluol er mwyn atgyfeirio a chefnogi ble roedd angen.

Wedyn, wrth i’r plant ddechrau’r ysgol ym mis Medi fe wnaethom sylweddoli eu bod yn fwy hyderus, ymddiriedus a’u bod wedi setlo’n dda iawn i batrwm ac amgylchedd yr ysgol.

Sut rydym yn dysgu

Datblygir ymyriad / pecyn cymorth yn seiliedig ar leisiau’r plentyn, y rhieni,   ymarferwyr o waith pontio arall, megis sesiynau aros a chwarae’r ysgol goedwig, ymweliadau cartref a digwyddiadau grŵp.

Mae croeso ichi rannu