Beth yw Cymuned Addysg Gynnar?

Mae rhaglen Cymunedau Addysg Gynnar Achub y Plant yn anelu i wella deilliannau dysgu cynnar ar gyfer plant sy’n tyfu i fyny mewn tlodi yn y DU. Rydym yn gweithio mewn llawer o ardaloedd ar draws y DU i ychwanegu gwerth at wasanaethau lleol trwy ddod â gwybodaeth a dulliau arbenigol i mewn, dod â phobl a sefydliadau at ei gilydd sy’n arbenigwyr ar ddatblygiad plant a gyda’r nod o leihau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng plant sy’n tyfu i fyny mewn tlodi a’u cyfoedion cyfoethocach. Rydym yn gwybod gyda’r gefnogaeth gywir, y gall pob plentyn ffynnu – ond weithiau bydd angen inni roi pwt “i’r system” i wneud i bethau weithio’n well.

Mae’r model Cymuned Addysg Gynnar yn anelu i symbylu “newid systemau” trwy alluogi pob un o’r sefydliadau sy’n gweithio dros a gyda phlant i weithio gyda’i gilydd yn hyblyg ac yn gynaliadwy. Trwy weithio gyda’n gilydd yn wahanol a gyda phobl leol gallant ddelio gydag achosion sylfaenol materion sy’n effeithio ar ein cymunedau a’n teuluoedd.

Rôl Achub y Plant

Achub y Plant yw un o elusennau mwyaf y DU sydd wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r anghydraddoldebau sy’n wynebu plant ym mhob cwr o’r byd. Rydym yn credu bod tlodi a’r effaith y mae’n ei gael ar ddatblygiad plant yn fater hawliau dynol. Mae ein rhaglenni yn y DU yn canolbwyntio ar ddelio gyda thlodi ac mae ein rhaglenni’n datblygu ffyrdd i newid y system o amgylch plant a theuluoedd.

Un o’r heriau sy’n cael ei chydnabod gyda meddwl systemau yw symud oddi wrth ddamcaniaethu i arfer. Mae Achub y Plant, â’i brofiad o gynnull pobl, wedi llwyddo i sicrhau adnoddau ar gyfer cychwyn Cymuned Addysg Gynnar er mwyn rhoi’r fframwaith yn ei lle sydd ei hangen i wneud newid cynaliadwy. Trwy fuddsoddi mewn cymuned am 3-5 mlynedd gellir annog ymarferwyr, cymunedau a theuluoedd i dreialu ffyrdd newydd o weithio a chynyddu’r dystiolaeth i’w gwreiddio fel elfennau normal newydd.

Achub y Plant – rhoi grym i’r hyn sy’n bosibl

Beth ydym yn ei wneud a sut?

Mae’n adeiladu ar gronfa dystiolaeth a gwybodaeth gwasanaethau, sefydliadau a theuluoedd lleol mewn pum cymuned ar draws y DU: Betws (Casnewydd, De Cymru), Feltham (Gorllewin Llundain), Margate (Caint), Sheffield (De Swydd Efrog) a Dwyrain Belffast, Gogledd Iwerddon.

Yn y cymunedau hyn rydym yn archwilio sut all gweithio gyda’n gilydd trwy ddull system gyfan newid yn sylfaenol sut caiff plant sy’n byw mewn tlodi eu cefnogi i ddysgu a datblygu.

Beth sy’n wahanol am arddull CAG? Sut mae’n gweithio?

Mae Cymuned Addysg Gynnar Betws yn anelu i greu dull integredig tuag at ddatblygiad a deilliannau plant trwy ddwyn ynghyd bolisïau, prosesau a gwaith y sefydliadau sy’n trosglwyddo addysg gynnar, cymorth i deuluoedd, gwasanaethau gofal iechyd a chymdeithasol er mwyn sicrhau eu bod yn gallu ymateb i anghenion a nodweddion lleol.

Mae hyn yn golygu gweithio mewn partneriaeth i wella cyfleoedd bywyd plant trwy edrych ar sut y mae pobl yn gweithio gyda’i gilydd ar draws cymuned a’r hyn sy’n digwydd dan yr wyneb.

Beth all Cymuned Addysg Gynnar ei wneud?

  • Galluogi pobl leol i ddweud eu dweud ar ba wasanaethau sydd eu hangen yn lleol
  • Teilwra gwasanaethau, polisïau a phrosesau i ateb nodweddion ac anghenion penodol ardal neu gymuned o ddiddordeb
  • Rhannu gwybodaeth a data
  • Rhannu adnoddau – nid dim ond cyllid, ond hefyd adeiladau, prosesau a staff
  • Cydweithio ar hyfforddi staff a gwirfoddolwyr – fel bod pawb yn deall yr un peth

Mae croeso ichi rannu