O ble ddaeth y syniad?

The story so far diagram

Beth allwn ni ei ddysgu gan yr arloeswyr hyn

  • Diffinio eich cymdogaeth – yr hyn oedd yn wahanol am Ardal Plant Harlem oedd y ffocws ar un ardal ddaearyddol a’r holl bobl, gwasanaethau a sefydliadau oedd ynddi. Roedd / mae Cymunedau Plant wedi eu lleoli mewn ardaloedd difreintiedig ond rhai sydd â hanes o weithio partneriaeth eisoes ac ymrwymiad cytûn i symud hyn ymlaen i’r “lefel nesaf”
  • Deall y cyd-destun lleol a’i rannu gyda phawb yn y bartneriaeth ac yna, gyda’n gilydd, greu damcaniaeth o newid – defnyddio asedau’r gymuned a threulio amser yn ymchwilio beth sy’n digwydd yno eisoes
  • System gefnogaeth holistig sydd wedi ei integreiddio’n lleol – gweithio ar draws gwahanol elfennau o fywydau plant, galluogi pontio rhwng y teulu, yr ysgol a’r gymuned. Argymhellodd Ardal Gorllewin Llundain y dylid creu perthnasau a sicrhau bod cymunedau ac asiantaethau lleol yn llwyr gefnogol i’r syniad cyn cychwyn trosglwyddo’r gwasanaeth. Dim ond ychwanegu gwasanaethau newydd i lanw bylchau.
  • Anelu i sicrhau newid rhwng y cenedlaethau – gweithio dros y tymor hir: ffordd o weithio sy’n wahanol i wasanaethau tymor byr sydd â ffocws a nodau. Mae ‘cynllun rhaglen piblinell’ Ardal Plant Harlem yn cefnogi lles addysgol, corfforol, meddyliol ac emosiynol pobl ifanc o cyn iddynt gael eu geni ac ymlaen i addysg uwch.
  • Wedi eu gyrru gan leisiau lleol – mae Cymunedau Plant yn berchen ar ac yn cael eu harwain yn lleol gyda ffocws ar anghenion, asedau a chymunedau lleol
  • Tynnu arbenigedd i mewn: Tra roedd Ardal Gorllewin Llundain yn meddwl yn wreiddiol mai data fyddai eu hased pennaf, sylweddolwyd yn fuan iawn mai eu gweithwyr cyswllt oedd elfen fwyaf gwerthfawr eu sefydliad gan mai nhw sy’n creu’r perthnasau sy’n angenrheidiol er mwyn gwneud i gydweithredu ddigwydd.

Mae croeso ichi rannu