Mwy na choffi a bisgedi

Mwy na choffi a bisgedi

“Mae’n lle i fynd i gael cymorth pan mae ei angen go iawn.”

“Mae wedi rhoi mwy o hyder i mi nag oedd gennyf dros y blynyddoedd diweddar trwy ddatblygu cyfeillgarwch a gwneud i mi fynd allan o’r tŷ, mae fy iechyd meddwl wedi gwella’n sylweddol.”

“I fy merch fach, dyma ei chyfle hi i chwarae gyda’i ffrindiau mewn amgylchedd diogel ac mae gwybod ei bod yn hapus yn rhoi hapusrwydd a thawelwch meddwl i fi.” 

Dyma rai o’r sylwadau gan rieni sydd yn cymryd rhan mewn boreau coffi sydd yn cael eu cynnal gan Gymuned Addysg Gynnar (CAG) Betws mewn partneriaeth ag ysgolion cynradd a grwpiau cymunedol yn yr ardal.

Sefydlwyd y boreau coffi, a elwir yn Glwb Bisgedi, flwyddyn yn ôl fel grŵp wythnosol anffurfiol lle gall rhieni gwrdd, cymdeithasu a thrafod unrhyw faterion y gallent fod angen cymorth gyda nhw. Mae hefyd yn rhoi lle diogel i bobl ffurfio perthynas a chreu cysylltiadau yn y gymuned, sydd yn ei dro yn helpu i wella iechyd a lles meddwl.

Mae’n rhan allweddol o’r gwaith sydd yn cael ei wneud gan CAG Betws, gyda chymorth Achub y Plant Cymru, gyda’r nod o ddod â theuluoedd a sefydliadau lleol ynghyd i sicrhau bod plant yn Betws yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i ffynnu, dysgu a chael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Dywedodd Kerstin Nott, Swyddog Prosiect CAG Betws, sydd yn rhedeg y Clwb Bisgedi, “Mae’r Clwb Bisgedi yn gyfle i rieni – gyda’u plant neu hebddynt – ddod ynghyd i sgwrsio, cefnogi ei gilydd a gofyn am gymorth os ydynt ei angen.”

“Yn ystod y sesiynau, rydym yn rhannu awgrymiadau hwyliog am y ffordd y gallant chwarae gyda’u plant, yn ogystal â’u cyfeirio at gymorth gan brosiectau eraill sydd yn cael eu harwain gan y gymuned, fel banciau bwyd lleol a gwasanaethau gwybodaeth i deuluoedd am ofal plant a budd-daliadau.”

“Gall gwrando ar rai o’r straeon y maent yn barod i’w rhannu am eu bywydau, fel cael anhawster gyda’r argyfwng costau byw neu boeni am gael cymorth i helpu eu plant, fod yn anodd i’w clywed, ond trwy rannu’r pryderon hyn mae’n golygu y gallwn wneud ein gorau i roi’r cymorth sydd ei angen arnynt ac mae’r grŵp yn darparu dealltwriaeth a chefnogaeth emosiynol hefyd.”

Mae’r Clwb Bisgedi yn gyfle i wasanaethau lleol fel cymdeithasau tai, ymwelwyr iechyd a swyddogion gwybodaeth i deuluoedd fynychu a rhoi cyngor a chymorth i rieni a’u plant.

Mae hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ymarferol i helpu teuluoedd, fel sut i ysgrifennu CV, dysgu sgiliau digidol neu wneud i fwyd iach fynd ymhellach ar gyllideb.

Mae pedwar clwb ar gael bob wythnos;

  • Bettws in Bloom, Lambourne Way, Dydd Llun 9.30am – 11.30am
  • Ysgol Gynradd Millbrook, Parret Road, Dydd Mawrth 9.25am – 10.15am
  • Ysgol Gynradd Monnow, Darent Close, Dydd Mercher 9.15am – 10.15am
  • Ysgol Gymraeg Ifor Hael, Clos Meon, Dydd Iau 9.15am – 10.15am

Mae teuluoedd sy’n mynychu’r clybiau’n aml yn awgrymu gweithgareddau a gwybodaeth fyddai’n ddefnyddiol iddynt.

I lawer, fel Emma, sy’n mynychu’r grŵp yn rheolaidd, mae’n cynnig cymorth a lle i wneud ffrindiau iddi hi a’i merch.

Dywedodd, “Mae’r Clwb Bisgedi’n golygu cryn dipyn i mi, am ei fod yn lle i fynd i gael sgwrs ac uniaethu â rhieni eraill.  Nid wyf yn dod o Betws, felly cyn y Clwb Bisgedi, nid oeddwn yn adnabod unrhyw un ac yn teimlo’n ynysig iawn. Nawr bod y Clwb Bisgedi yn fy mywyd, rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd ac nid wyf yn teimlo mor ynysig ag oeddwn i.”

Ychwanegodd Kerstin; “Rydym yn gwybod bod y Clwb Bisgedi’n gwneud gwahaniaeth. Mae cymunedau’n gryf iawn, yn arbennig pan fydd pobl yn dod ynghyd a chyda chefnogaeth ein partneriaid a gwasanaethau lleol, gallwn sicrhau bod eu lleisiau yn creu newid.

“I ddyfynnu un o’r rhieni ar ôl sesiwn gyda’n tîm: “Rydym yn teimlo ein bod yn cael ein clywed nawr.” 

*Am fwy o wybodaeth am brosiect Cymuned Addysg Gynnar Betws, ewch i https://bettwselc.org.uk/

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Alison Watkins – Achub y Plant Cymru ar info@alisonwatkinscommunications.com neu 07854 386054.

Nodiadau i Olygyddion:

Rhaglen Cymuned Addysg Gynnar yn Betws

  • Ystâd dai a ward Betws yng Nghasnewydd yw un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru lle mae’r gyfradd dlodi ar 42%. Mae hyn yn golygu bod llawer o blant sydd yn byw yn Betws yn wynebu anfanteision o’u cymharu â’u cyfoedion ar draws Cymru, sy’n cael effaith negyddol ar blant ar draws amrywiaeth o feysydd fel iechyd, lles, addysg a rhagolygon bywyd yn y dyfodol.
  • Nod rhaglen Cymunedau Addysg Gynnar Achub y Plant yn Betws yw gwella canlyniadau addysg gynnar ar gyfer plant yn yr ardal ac mae wedi ymgysylltu dros 80 o randdeiliaid, yn cynnwys tair ysgol gynradd leol, Ysgol Gynradd Monnow, Ysgol Gynradd Millbrook ac Ysgol Gymraeg Ifor Hael; rhieni a phlant, Cyngor Dinas Casnewydd, Llywodraeth Cymru, ymwelwyr iechyd, yr heddlu, tîm troseddwyr ifanc a chymdeithasau tai.

Achub y Plant yng Nghymru

Mae Achub y Plant yn gweithio yng Nghymru ac ar draws y byd i roi dechrau iach mewn bywyd i blant, a’r cyfle i ddysgu a bod yn ddiogel.

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith yng Nghymru ewch i: www.savethechildren.org.uk/wales