A oes gennych chi syniad gwych a allai wella bywydau plant a theuluoedd sydd wedi eu heffeithio gan dyfu i fyny mewn tlodi?

Ydych chi’n gweithio yn Betws, Casnewydd neu Ddwyrain Cymru gyda dull newydd yr hoffech roi cynnig arno a allai helpu i sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd?

Os ydych wedi ateb oes a bod gennych syniad arloesol a allai wneud gwahaniaeth, yna byddai Cymuned Addysg Gynnar (CAG) Betws ac Achub y Plant Cymru wrth eu bodd yn clywed oddi wrthych!

O heddiw (Dydd Llun 26 Medi, 2022), anogir sefydliadau sydd yn gweithio yn ardal leol Betws yng Nghasnewydd, De-ddwyrain Cymru, i gyflwyno cais i Gronfa Arloesi CAG Betws.

Mae CAG Betws yn rhan o raglen Cymunedau Addysg Gynnar Achub y Plant sydd yn dod â sefydliadau lleol ynghyd i sicrhau bod plant yn Betws yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i ffynnu, dysgu a chyrraedd eu potensial.

Rhan allweddol o’r dull partneriaeth yma yw dylunio dulliau newydd a dysgu beth sy’n gweithio a beth gellir ei wella.

Dyma pam yr ydym eisiau clywed am syniadau arloesol a allai wneud gwahaniaeth mewn meysydd allweddol fel;

  • Gwella canlyniadau addysg gynnar ar gyfer plant o enedigaeth i saith oed
  • Cynyddu cyfleoedd i blant ddysgu a chwarae yn yr awyr agored mewn ardaloedd diogel
  • Helpu plant i bontio i’r dosbarth meithrin a derbyn yn yr ysgol gynradd
  • Gwella iechyd a lles meddwl plant a rhieni
  • Cynorthwyo plant a’u cymuned i fod yn fwy cydnerth a gallu addasu i newid yn well
  • Rhoi cymorth ac arweiniad i blant a theuluoedd sydd yn byw mewn tlodi ac yn cael anhawster gyda’r argyfwng costau byw

Mae cyllid o gyfanswm o hyd at £70,000 dros ddwy flynedd ar gael ac anogir ceisiadau ar gyfer prosiectau bach a rhai mawr.

Lle y bo’n bosibl, dylai’r syniadau am brosiect arloesi fod wedi eu llunio mewn ffordd sydd yn annog cydweithredu rhwng amrywiaeth o wasanaethau’r blynyddoedd cynnar lleol a dylid eu cyd-ddylunio gyda phlant a theuluoedd lleol er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni eu hanghenion.

Dywedodd Rebecca Thomas, Arweinydd CAG Betws, “Mae hwn yn gyfle mor gyffrous i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r plant a’r teuluoedd sydd yn byw yn Betws a gwella nid yn unig canlyniadau addysg gynnar ond rhoi cymorth sydd yn cael ei lywio gan brofiad bywyd ac angen lleol.

“Rydym eisiau i’r prosiectau hyn brofi a dysgu o ddull newydd o fynd i’r afael â bwlch mewn gwasanaethau lleol presennol a rhoi dull newydd o ddylunio a chyflwyno gwasanaethau ar brawf.

“Gwyddom gymaint o syniadau gwych sy’n bodoli ac rydym yn annog sefydliadau i gyflwyno eu cynigion cyn gynted â phosibl!”

Dylid cyflwyno cynigion prosiect erbyn 1 Tachwedd, 2022 a hysbysir y cynigion llwyddiannus erbyn 17 Tachwedd, 2022.

Bydd yr holl brosiectau’n cael eu cyflwyno rhwng Ionawr 2023 ac Awst 2024.

I ganfod mwy cysylltwch â Rebecca Thomas yn r.thomas@savethechildren.org.uk neu llenwch y ffurflen gais (insert link).

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych!

Mae croeso ichi rannu