Clwb Bisgedi Betws cymeradwyaeth mewn gwobrau cenedlaethol

Clwb Bisgedi Betws cymeradwyaeth mewn gwobrau cenedlaethol

Clwb Bisgedi Cymuned Addysg Gynnar Betws yn cael cymeradwyaeth uchel mewn gwobrau cenedlaethol

Mae grŵp cymunedol sy’n cefnogi teuluoedd lleol sy’n cael ei redeg gan Gymuned Addysg Gynnar (CAG) Betws a phartneriaid wedi cael cydnabyddiaeth am arfer da yng Ngwobrau Tai Cymru Sefydliad Tai Siartredig Cymru 2022.

Y Clwb Bisgedi, sydd yn grŵp wythnosol anffurfiol lle gall rhieni gyfarfod a thrafod unrhyw faterion y gallent fod angen cymorth gyda nhw, oedd un o’r prosiectau a amlygwyd yn nghymeradwyaeth Tai Unedig Cymru yn y Wobr Cefnogi Cymunedau.

Mae prosiect Teuluoedd sy’n Gweithio Tai Unedig Cymru yn cefnogi’r Clwb Bisgedi mewn partneriaeth ag Achub y Plant Cymru, ysgolion cynradd a grwpiau cymunedol yn ardal Betws o Gasnewydd, De Cymru.

Mae’r clwb, sy’n cyfarfod am foreau coffi, yn darparu man diogel i bobl ddatblygu perthynas a chysylltiadau yn y gymuned, sydd yn ei dro yn helpu i wella iechyd a lles meddwl.

Mae’n rhan allweddol o’r gwaith sydd yn cael ei wneud gan CAG Betws i ddod â theuluoedd a sefydliadau lleol ynghyd i sicrhau bod plant yn Betws yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i ffynnu, dysgu a chael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Dywedodd Jonathan Conway, Gweithiwr Ymgysylltu Teuluoedd, Tai Unedig Cymru, “Rwy’n credu bod y Clwb Bisgedi yn enghraifft ragorol o’r hyn y gellir ei wneud wrth weithio gyda chymunedau i roi’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt ac ar y cyd â nhw. Mae’n wych gweld hyder cynyddol aelodau’r gymuned a’u parodrwydd i gefnogi ei gilydd. Unwaith y bydd yn wirioneddol gynaliadwy, bydd yn waddol i’r gymuned.”

Mae’r Clwb Bisgedi yn rhoi cyfle i wasanaethau lleol fel cymdeithasau tai fel Tai Unedig Cymru, ymwelwyr iechyd a swyddogion gwybodaeth i deuluoedd roi cyngor i rieni a’u plant yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant ymarferol fel sut i ysgrifennu CV, dysgu sgiliau digidol neu wneud i fwyd iach fynd ymhellach ar gyllideb.

Mae hefyd yn cynorthwyo teuluoedd i oresgyn ynysu trwy ddatblygu rhwydwaith cymorth a gwella hyder aelodau.

Dywedodd Emma Young, sy’n mynychu’r Clwb Bisgedi, “Mae fy iechyd meddwl wedi gwella, am nad oeddwn yn adnabod unrhyw un yn Betws, am nad wyf yn dod o’r ardal hon. Mae wedi rhoi rhwydwaith cymorth i mi ac wedi helpu fy hyder i ddychwelyd. Mae gwneud cyrsiau i’m helpu i gael cyflogaeth wedi bod o gymorth mawr hefyd.”

Dywedodd Kerstin Nott, Swyddog Prosiect CAG Betws, sy’n rhedeg y Clwb Bisgedi, ei bod wrth ei bodd bod y prosiect pwysig hwn sydd yn dod â sefydliadau a theuluoedd ynghyd i ganfod atebion a gwelliannau, wedi cael ei gydnabod ar lwyfan cenedlaethol.

Dywedodd; “Rydym yn gwybod bod y Clwb Bisgedi’n gwneud gwahaniaeth. Mae cymunedau yn gydnerth, yn arbennig pan fydd pobl yn dod ynghyd a chyda chymorth ein partneriaid a gwasanaethau lleol, gallwn sicrhau bod eu lleisiau yn creu newid.

“I ddyfynnu un o’r rhieni ar ôl sesiwn gyda’n tîm: “Rydym nawr yn teimlo ein bod yn cael ein clywed.”

Mae Gwobr Cefnogi Cymunedau Tai Cymru yn dathlu prosiectau sydd wedi mynd y tu hwnt i gefnogi eu cymunedau yn y cyfnod anodd hwn.

*Gallwch ddarllen mwy am wobr cymeradwyaeth uchel Tai Unedig Cymru yng Nghompendiwm Arfer Da 2022 Gwobrau Tai Cymru ac am fwy o wybodaeth am brosiect Cymuned Addysg Gynnar Betws, ewch i http://bettwselcwelsh.org